Студенти по География и Културен туризъм честват 30 години от Натура-2000 със студентски куиз и семинар за защитените територии

През 2022 г. се отбелязват 30 години от Екологичната мрежа - „Натура 2000“. Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Студенти на ВТУ от специалностите „География”, „Педагогика на обучението по история и география”, „Педагогика на обучението по български език и география”, „Регионално развитие и геоикономика” и „Културен туризъм” посетиха Фотоизложбата „НАТУРА 2000 в България” (Нови хоризонти LIFE17 GIE/BG/371), експонирана в РИОСВ. Изложбата представи 30 фотографии на видове и местообитания с европейско консервационно значение в България, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани.

Поля Тончева от „Зелени Балкани” представи на студентите презентация за Натура 2000 и проведе беседа за видовете в изложбата, както и за защитените видове растения и животни в резерватите в региона, демонстрира макети на лешояд, защитени птици и прилепи като разказа любопитни факти за начина им на хранене, размножаване и избора им на местообитание. Разказът провокира интереса на студентите за видовете лешояди, за борбата при тяхната защита и възпроизводство, както и какви действия са необходими да се предприемат при намиране на бедстващо животно.

Поля Тончева заедно с докторанта на ВТУ и гл. експерт в РИОСВ Милка Асенова проведоха със студентите два познавателни пъзела „НАТУРА 2000” и „Ловен сокол”, което провокира критичното мислене, географската хорологичност на младите хора и разкри възможността за игровизиране на обучението в неформална среда.

Стажант-учтелите Кети Тодорова, Петя Ганкова, Айсел Кечеджиева и Звездина Стоилова проведоха и модерираха географски куиз, който включи три кръга: първи кръг - куиз на тема „Защитени природни обекти в България”, втори кръг – „Защитени територии в света”, трети кръг – решаване на географски казуси. Куизите се проведоха в електронната платформа Kahoot. Студентите работиха в екипи по трима и демонстрираха своите знания, умения и компетенции в областта на преподаваните учебни дисциплини – Геоекология, Екотуризъм и Защитени природни обекти. Защитата на предложените решения на географските казуси и куизът са реализирани по проект „Научно-изследователски и интерактивно-академичен модел за оптимизиране на образователния процес по география и културен туризъм в дигиталната среда“ с научен ръководител проф. д. н. Стела Дерменджиева.


Ръководители на студентите са преподавателите от катедра „География” – гл. ас. д-р Т. Драганова и доц. д-р М. Агаларева. Докторант М. Асенова представи Червените книги на Република България, като всеки студент имаше възможност да се докосне до съхраненото книжно богатство от растителни и животински видове – растения и гъби, животни и природни местообитания.

Събитието уважиха и експертите Теодора Стефанова и Емилия Драганешева от отдел „Превантивна дейност” в РИОСВ Велико Търново.

СПОДЕЛИ В