Конкурсни процедури на Фонд „Научни изследвания“ за 2022 г. и частично за 2023 г.

Приключиха конкурсните процедури на Фонд „Научни изследвания“ за 2022 г. и частично за 2023 г. като Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий се представи повече от задоволително. Наши преподаватели спечелиха общо 7 проекта, от които 5 самостоятелни и 2 в партньорство с други висши училища и научни организации.

По Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г.“ ВТУ има три спечелени проекта:

  • „Облачно пространство за непрекъснато публикуване в областта на стопанските и социалните науки“ с ръководител доц. д-р Венета Христова и бюджет от 7 000 лв.
  • „Проглас“ с ръководител проф. дфн Живка Колева-Златева и бюджет 8 000 лв.
  • „Визуални изследвания“ с ръководител проф. дн Антоанета Анчева и бюджет 8 000 лв.

Три са и спечелените проекти по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“:

  • „Парламентарният корпус на България – персонални, политически и социални аспекти /1879-2022 г./“ с ръководител проф. дин Милко Палангурски и бюджет 199 811.60 лв.
  • „Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст: диспозитивен анализ“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител на проекта с общ бюджет от 289 620.87 лв. е проф. д-р Николай Михайлов от СУ, а от страна на ВТУ изпълнението му е под ръководство на проф. д-р Илиана Павлова.
  • „Взаимодействието „суша-море” в Западното Черноморие: геоархеологическо и историко-географско изследване“ в партньорство с Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – Българска академия на науката. Ръководител на проекта с общ бюджет от 349 538.76 лв. е доц. Преслав Пеев от Института по океанология, а от страна на ВТУ изпълнението му е под ръководство на доц. д-р Росина Костова.

ВТУ ще изпълнява и проект по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“:

  • „Изследване и анализ на възможностите за повишаване персонализацията на обучението в дигитална среда“ с ръководител ас. д-р Жоржета Ангелова и бюджет от 40 000 лв.

За втора поредна година ВТУ печели и проект, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства:

  • „Подготвени учители – активни родители – успяващи ученици“ с ръководител проф. Любомира Попова и бюджет 26 615 лв.

Ръководството на университета поздравява ръководителите на проектите и им пожелава плодотворна работа!


СПОДЕЛИ В