Кръгла маса по проект "Учителят (не) е Google"

На 28 ноември 2022 г. се проведе заключителна кръгла маса по проект „Учителят (не) е Google“, който Педагогически колеж - Плевен реализира през настоящата календарна година със средства, осигурени от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Проектът е свързан с проучване на възможностите за подобряване на условията, които ще съдействат за по-добрата подготовка на бъдещите учители, за да се справят с новите предизвикателства в условията на дигитална образователна среда и по-лесно да се адаптират в нея, когато намерят професионална реализация.

Целта на форума бе да се отчетат резултатите от проведеното проучване сред различни целеви групи и да се обсъдят конкретни възможности по посока подобряване практическата подготовка на бъдещите детски и начални учители във връзка с изпълнението на техните бъдещи професионални задължения.

В кръглата маса взеха участие екипът от преподаватели, осъществил проектните дейности, както и представители на отделните целеви групи – директори на училища и детски градини; настоящи учители, завършили Педагогическия колеж; студенти, обучаващи в ОКС „професионален бакалавър“.

Ръководителят на проекта гл. ас. д-р Христина Гергова представи в резюме дейностите, реализирани през 2022 г., като акцентира върху резултатите от анкетното проучване, обобщавайки гледните точки на всяка от анкетираните групи. На база представените изводи се поставиха няколко дискусионни въпроса за обсъждане от участниците в кръглата маса. Споделиха се интересни и конструктивни идеи, които предстои да бъдат трансформирани в конкретни решения основно по посока актуализиране на учебното съдържание по методическите дисциплини и актуализиране на практическото обучение на студентите.

СПОДЕЛИ В