Семинар „Културните кодове на Балканите“

Семинарът е извънаудиторна форма за работа със студентите в център „Балкани“. В неговите рамки се дискутират различни идеи, свързани с балканския културен модел на света. Това открива възможност за задълбочаване на знанията и за „потопяване“ в същността на ДРУГОСТТА, за търсене на път за общуване с нея. Ще поддържаме тази тематика като основание за размисъл върху правото на балканските народи да пазят идентичността си в европейското и световното културно многообразие и като възможност чрез разговорите си да „подхранваме“ корените на балканските идентичности.

Защо културните кодове на Балканите?

Кодът е социално значима система от знаци, натоварени със скрито послание. Всеки културен код е организирано от ума знание, което обменяме помежду си най-често чрез думите, но и чрез други несловесни средства – стилизирани образи и цветове в изобразителното изкуство и народната обредност, звуци в музиката, фигури в танца, форми и детайли в архитектурните образци, жестове и стереотипно поведение при общуване и др. Тези знаци „работят“ върху съзнанието ни векове наред, формират нашето „виждане“ и оценка за света, създават ни като личности и като част от един народ. В елементите от тези кодове са вградени основни културни идеи (за добро и зло, нисше и висше, светло и тъмно, живот и смърт, възраждане, вечност и т.н.). Тези идеи служат на хората като координати, ръководят мисленето и поведението, помагат им да разберат, обяснят, оценят и подредят света около себе си. Културните кодове материализират основните идеи на всяка човешка общност, за да ги съхранят в колективната памет и да осигурят предаването им между поколенията във времето и в пространството. 

В своя исторически път нашите Балкани са родили един сложен феномен, неповторим конгломерат от културни елементи с различен произход. Какви са измеренията на Homo balkanicus, как се вписва той в европейския културен континуум? Ние, които живеем в центъра на този свят с дълбоки корени, трябва да намерим много отговори. Обучителният семинар „Културните кодове на Балканите“ е отворен за всички, които имат интерес и търсят дискусия по въпроси, свързани с нашето минало. Защото миналото ни, преливайки под различни форми в нашето настояще, подава нишката, която (съзнателно или не) следваме в търсене на бъдещето си.

  • Ръководител: проф. д-р Анастасия Петрова
СПОДЕЛИ В