Стажантски позиции във Филологическия факултет за учебната 2022/2023 година

Решение на Факултетския съвет на Филологическия факултет от 13 март 2018 г. (протокол 9) за участие на студентите от 3 и 4 курс в стажантски програми в рамките на 90 – 120 часа.

Освен възможностите за стажове и практики чрез партньорски договори и в програми, сключени между Великотърновския университет и Филологическия факултет с потребители на кадри, освен самостоятелното включване в стажове и практики според професионалния профил на студента, Филологическият факултет предоставя следните работни позиции чрез извънаудиторна дейност в профилираните катедри, в образователни езикови центрове и чуждоезикови библиотеки.

На страницата на Филологическия факултет (Обучение – Практики и стажове) се намират Правила за провеждане на практики и стажове, Регистър на академичния наставник и Удостоверение за осъществена студентска практика.

Учебна 2022 – 2023 година (до 30.09. 2023 г.)

Катедра / Център

Координатор

Стажантска позиция

(кратко описание, вкл. за студенти от кои специалности)

Брой часове и кредити

Брой работни позиции/студенти

Период

Бележки

„Англицистика и американистика“/ Американски център „Мартин Лутър Кинг“/ гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

помощник библиотечно обслужване за студенти от специалности „Английска филология“ и „Приложна лингвистика с английски език като първи или втори език“

Извършвани дейности:

обслужване на читатели при заемането и връщането на книги; работа с библиотечен софтуеър –(въвеждане на библиотечни единици) участие в подготовката и организирането на мероприятия на американския център и катедра „Англицистика и американистика.

120 часа / 8 кредита

4

от 01.11. 2022 г. до 30.09.2023 г.

„Англицистика и американистика“ / конкурс „Трансформации“

стажантите се определят от координатора на

магистърската програма “Транслатология с английски език“, а менторите са преподавателите, определени за провеждането на конкурса за текущата година

проверяващ постъпилите за конкурса преводни текстове

Извършвани дейности:

проверка на преводни текстове.

30 часа / 2 кредита / 150 кредита

 1 / 5

от 01.04. 2023 г. до 30.04.2023 г.

Романистика / Испански център

Координатор:

Преп. Ивелина Добрева

Студентите от специалност Приложна лингвистика (два чужди езика; два чужди езика с международни отношения; два чужди езика с бизнес комуникации), Романистика и Транслатология с един или с два чужди езика ще имат възможността да проведат стажантската си практика в Испански център към Филологически факултет.

Основните задължения на стажанта са следните:

 • Участва в организирането на семинари и обучения
 • Изработва сертификати за участие
 • Изработва програма на събитията
 • Води кореспонденция с участници, лектори и обучители

180 часа

2

от 01.04. 2023 г. до 30.06.2023 г.

Позиция:

Сътрудник организиране на семинари и обучения

Катедра “Съвременен български език”

Коодинатор: гл. ас. д-р Велин Петров

Стажантска позиция:  Център за модерна лингвистична българистика

 Задължения на стажантите: 1. Каталогизиране на библиотечния фонд.

2. Създаване на рекламни материали

 За студентите от специалностите:

“Българска филология”, “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии”, “Педагогика на обучението по български език и...”

Х 90 часа

2 / 4

Ноември 2022-септември2023

Катедра “Съвременен български език”

Коодинатор: гл. ас. д-р Силвия Коева

Стажантска позиция: Сътрудник при организирането на кръгла маса “Българският език в глобализиращия се свят”

За студентите от специалностите:

“Българска филология”, “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии”, “Педагогика на обучението по български език и...”

4x90 часа

4

Юни 2022

Катедра “Съвременен български език”

Коодинатор: проф. Д-р Мария Илиева, гл. ас. д-р Теодора Куртева

Стажантска позиция: Сътрудник в архива по разговорна реч

Задължения на стажантите:

1. Каталогизиране на материали от архива по разговорна реч.

За студентите от специалностите:

“Българска филология”, “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии”, “Педагогика на обучението по български език и...”

4x90 часа

4

Ноември 2022-септември 2023

ОКЦ “БАЛКАНИ”

Помощник библиотечно обслужване за студенти от специалности „Балканистика“, “Славистика”, “Русистика” и „Приложна лингвистика +“, БИД.

Извършвани дейности:

обслужване на читатели при заемането и връщането на книги;

работа с библиотечен софтуер –(въвеждане на библиотечни единици) участие в подготовката и организирането на мероприятия на американския център и катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”

4х60 часа

4

1.11.2022 г. до 30.09.2023 г.

Катедра „Класически и източни езици и култури“

Библиотечно-информационен център по китайски език и култура

Координатор: доц. д-р Полина Цончева

гл. ас. д-р Теодора Йонкова

Координатор:

Координатор:

Стажантски позиции:

1) Сътрудник „Библиотечно обслужване“

 • Водене на библиотечен каталог;
 • Предоставяне на книги на други студенти;
 • Отбелязване на върнатите книги;
 • Подреждане на книгите в центъра;

За студенти в бакалавърски програми на ФФ с изучаване на китайски език.

2) Сътрудник при изготвяне на двуезични рекламни материали с цел популяризиране специалностите с изучаване на преподаваните в Катедрата чужди езици

 • съставяне на рекламен текст с оглед интересите на целевата групата и редакция на текста;
 • подбор на снимков материал или подготвяне на нов;
 • оформяне на брошури / флайери / презентации;

За студенти от специалностите „Връзки с обществеността“ и всички студенти в бакалавърски програми с изучаване на чужд език.

3) Сътрудник „Оформление на двуезична версия на информацията, поместена на официалния сайт на: БИЦ по китайски език и култура и този на Катедрата“

- подготовка на текстове на български език;

- подбор на снимков материал към текста;

- превод на английски език с цел улеснен достъп до информацията на чуждестранни лектори, студенти и по-голяма видимост.

За студенти от бакалавърски програми с изучаване на английски език

3х90 часа

3х90 часа

4х90 часа

1) 3 бр.

2) 3 бр.

3) 4 бр.

Ноември 2022-септември2023

Декември2022-юни 2023

януари 2022 – септември2023

Библиотечно-информационен център по корейски език и култура

Координатор:

гл. ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг

преп. Ганка Добрева

4) Сътрудник „Библиотечно обслужване“

 • Водене на библиотечен каталог;
 • Предоставяне на книги на други студенти;
 • Отбелязване на върнатите книги;
 • Подреждане на книгите в центъра;

За студенти в бакалавърски програми на ФФ с изучаване на корейски език.

3х90 часа

3 бр.

септември2022-септември2023

„Германистика и нидерландиска“ / Немска библиотека / гл. ас. д-р Милена Иванова

помощник библиотечно обслужване за студенти от специалности „Германистика“ и „Приложна лингвистика с немски език като първи или втори език“

Извършвани дейности:

 • обслужване на читатели при заемането и връщането на книги;
 • извършване на копирни услуги;
 • участие в подготовката и организирането на мероприятия на Немска библиотека и катедра „Германистика и нидерландистика.

120 часа /8 кредита

5

Декември2022-септември2023

„Германистика и нидерландиска“ / Австрийска библиотека / доц. д-р Ралица Иванова

помощник библиотечно обслужване за студенти от специалности „Германистика“ и „Приложна лингвистика с немски език като първи или втори език“

Извършвани дейности:

 • обслужване на читатели при заемането и връщането на книги;
 • извършване на копирни услуги;

участие в подготовката и организирането на мероприятия на Австрийска библиотека и катедра „Германистика и нидерландистика.

120 часа /8 кредита

5

Декември2022-септември2023

„Германистика и нидерландиска“ / конкурс „Трансформации“ / стажантите се определят от координатора на магистърската програма “Транслатология с немски език“, а менторите са преподавателите, определени за провеждането на конкурса за текущата година

проверяващ постъпилите за конкурса преводни текстове

Извършвани дейности:

проверка на преводни текстове.

30 часа /2 кредита

3+

Януари-май 2023.

Романистика / Франкофонски център

Координатор:

гл. ас. д-р Маринела Петрова

Библиотекар

Отговаря за организиране, подреждане и съхранение на библиотечния фонд, контактува с читатели, ползващи Центъра, участва и в различни мероприятия, свързани с културни събития в областта на Франкофонията във Великотърновския университет - празниците на Франкофонията през м. март, празниците на Филологически факултет и др.

Специалност „Пр. лингвистика“ с първи или втори френски или „Романистика“

120 часа

4

Ноември2022 – 30.09.2023

По двама студенти за първи и втори семестър (15 седм.х 8 ч/седм./студент)

„Русистика“ / кабинет „Русский мир“ / гл. ас. д-р Иван Златев

Стажантска позиция: помощник на координатора на кабинет „Русский мир“

Извършвани дейности:

1) търсене на необходимата литература при обслужване на читатели;

2) помощ при систематизиране и (пре)структуриране на наличната и новопостъпилата литература;

3) активно участие в подготовката и провеждането на мероприятия на катедра „Русистика“.

За студенти от специалностите:

1) Русистика;

2) Приложна лингвистика с първи чужд език – руски език (всички разновидности);

3) Приложна лингвистика с втори чужд език – руски език (всички разновидности);

4)Транслатология с един чужд език;

5)Транслатология с два чужди езика.

120 часа /  8 кредита

3 (бакалавър)

1 (магистър)

ноември 2022 г. – 30.09. 2023 г.

Катедра “Съвременен български език”

Координатор: проф. д-р Мария Илиева

Стажантска позиция: Сътрудник при организирането на конференцията “Проблеми на устната комуникация”

За студентите от специалностите:

“Българска филология”, “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии”, “Педагогика на обучението по български език и...”

6x90 часа

6

от м. януари 2023г. до 30.09.2023

Катедра “Съвременен български език”

Коодинатор: гл. ас. д-р Рада Левкова

Стажантска позиция: Сътрудник в дарения архив по ономастика

Задължения на стажантите:

1. Дигитализиране и каталогизиране на материали от архива по разговорна реч.

За студентите от специалностите:

“Българска филология”, “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии”, “Педагогика на обучението по български език и...”

4x90 часа

4

01.11. 2022 г. до 30.09. 2023 г.

Катедра “Съвременен български език”

Коодинатор: доц. д-р Владислав Маринов

Стажантска позиция: Сътрудник в архива по диалектология

Задължения на стажантите:

1. Дигитализиране и каталогизиране на материали от архива по диалектология.

За студентите от специалностите:

“Българска филология”, “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии”, “Педагогика на обучението по български език и...”

3x90 часа

3

01.11. 2022 г. до 30.09. 2023 г.

Катедра “Съвременен български език”

Коодинатор: гл. ас. д-р Теодора Куртева

Стажантска позиция: Сътрудник в архива по разговорна реч

Задължения на стажантите:

1. Каталогизиране на материали от архива по разговорна реч.

За студентите от специалностите:

“Българска филология”, “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии”, “Педагогика на обучението по български език и...”

6x90 часа

6

01.11. 2022 г. до 30.09. 2023 г.

Научноизследова-

телски център “Търновска книжовна школа”

Координатор: доц. Д-р Невена Гавазова

Стажантска позиция: Сътрудник в научноизследова-

телски център “Търновска книжовна школа”

Задължения на стажантите:

1. Опис на книги от архива

2x90 часа

2

01.11. 2022 г. до 30.09. 2023 г.

Славистика/Славистичен център

Маргрета Григорова

Специалности:

Приложна лингвистика,

Българска филология

Дейности: Помощ в библиотеките на Славянския център, опис на дипломни работи, дигитализация на учебни материали, помощ в организация и провеждане на културни мероприятия

60 часа

4/5

01.11. 2022 г. до 30.09. 2023 г.

ОКЦ “БАЛКАНИ”

Помощник библиотечно обслужване за студенти от специалности БИД,  „Балканистика“, ПО БЕ+И, ПОБЕ+Г, “Славистика”, “Русистика” и „Приложна лингвистика +“

Извършвани дейности:

обслужване на читатели при заемането и връщането на книги;

работа с библиотечен софтуер –(въвеждане на библиотечни единици) участие в подготовката и организирането на мероприятия на американския център и катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”.

4х90 часа

4

01.11.2022 г. до 30.09.2023 г.

Катедра “Обща лингвистика и старобългаристика”

Стажант към редакционната колегия на сп. “ПРОГЛАС”.

За специалност “Българска филология”, БИД,  Журналистика, Приложна лингвистика +” - бакалаври; магистри - ПО БЕЛ, “Българският език като втори език”, “Транслатология със славянски или балкански език”, Транслатология с един чужд език”, Психология на езиковата комуникация”, “Език на медиите и рекламата” и др.

Подпомага редакционната колегия в приемане на материалите, води кореспонденция с авторите под ръководството на главния редактор, изпълнява дейности, свързани с контакти с издателството, подпомага организацията на  коректорската дейност като  раздава и събира готовите материали, подпомага разпространителската дейност на списанието и организира юбилейни събития. Рекламира и презентира списанието в специализирани електронни  каталози и сайтове.

1х60 часа

1

1.11.2022 г. до 30.09.2023 г.

Катедра „Класически и източни езици и култури“

 Координатор:

доц. д-р Полина Цончева, гл. ас. д-р Катя Маринова, гл. ас. д-р Емилия Авгинова-Николова, гл. ас. д-р Виктория Кънева

Библиотечно-информационен център по корейски език и култура

Координатор:

гл. ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг,

преп. Ганка Добрева

Стажантски позиции:

1) Сътрудник при организиране и провеждане на ежегодната Международна научна конференция на Катедрата „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“

- подготовка на материалите за конференцията;

- съдействие при посрещането, настаняването и регистрацията на участниците;

- превод /консекутив/ при необходимост;

- съдействие при подготовката на техническата обезпеченост на залите на отделните секции;

За студенти от специалностите на ФФ с изучаване на новогръцки, арабски, японски, корейски и китайски език.

2) Сътрудник „Библиотечно обслужване“

 • Водене на библиотечен каталог;
 • Предоставяне на книги на други студенти;
 • Отбелязване на върнатите книги;
 • Подреждане на книгите в центъра;

За студенти в бакалавърски програми на ФФ с изучаване на корейски език.

1) 3х90

2) 3х90

1) 3 бр.

2) 3 бр.

1) 10. 2022 г. – 30 ноември 2022 г.

2) 01.11. 2022 г. до 30.09. 2023 г.

Катедра „Класически и източни езици и култури“

Библиотечно-информационен център по японски език и култура

Координатор: гл. ас. д-р Катя Маринова, ас. Милица Минева

Стажантска позиция: Сътрудник „Библиотечно обслужване“:

- Преработване и актуализиране на библиотечния каталог;

- Подреждане на книгите в центъра;

- Обслужване на читатели при заемането и връщането на книги;

- Издирване и каталогизиране на онлайн образователни материали по японски език;

- Съставяне на каталог с онлайн справочни ресурси: речници, граматики, бази данни с научна или образователна насоченост;

- Изготвяне и своевременно публикуване  на рекламни тестове, клипове за японския център и дейността му.

За студенти в бакалавърски програми на ФФ с изучаване на японски език.

90 часа/2х3 кредита

2

от 01.11. 2022 г. до 30.06. 2023 г.

Катедра „Класически и източни езици и култури“

БИЦ по арабски език

Координатор: Гл. ас. д-р Весела Тодорова

Сътрудник „Библиотечно обслужване“

- Водене на библиотечен каталог;

- Подреждане и опис на книгите и аудиовизуалните материали в БИЦ по арабски език;

- Предоставяне на книги на други студенти;

- Отбелязване на върнатите книги;

- Оказване на помощ при подготовката и организирането на събития, свързани с БИЦ по арабски език;

- Съставяне на каталог с онлайн учебни ресурси, свързани с изучаването на арабски език.

3х90 3 от 01.12.2022 до 01.09.2023

Институт „Конфуций“, ВТУ

Стажантски позиции:

1) Сътрудник към ИК при ВТУ:

- Извършване на преводи от китайски на български и обратно на материали и новини, свързани с дейността на Института;

- Посрещане и превод при посещение на делегации;

- Организиране на и участие в културни и образователни мероприятия;

- Придружаване на китайските преподаватели в часовете по китайски в търновските училища;

- Провеждане на занятия по китайски в детски градини и начални училища.

3х90

3 бр.

1 септември 2022 г. – 30 ноември 2022 г.

СПОДЕЛИ В