Проект на РМС за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

ДО

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ –

ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Информираме Ви, че е публикуван за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

Националната карта на висшето образование в Република България е разработена, приета и се актуализира в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021–2030 година.

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1а от ЗВО Министерски съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема и актуализира ежегодно Национална карта на висшето образование в Република България, която определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.

В актуализираната Карта няма промяна по отношение начина на определянето на групи професионални направления и специалности от регулираните професии на национално ниво, както и групи акредитирани висши училища по професионални направления и специалности от регулираните професии в зависимост от степента на съответствие на актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в Република България със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда и типове региони за планиране според регионалните потребности за развитие на висшето образование.

Не са направени промени и в действащите насоки на националната политика към определените в актуализираната Карта различни групи професионални направления, специалности от регулираните професии и висши училища, както и към различните типове региони на планиране. Актуализирани са данните по отделните професионални направления и специалности от регулираните професии в приложение № 2 към Картата.  

С предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар. Очакваните резултати от прилагането на предложения проект на акт са свързани с повишаването на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие  и подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование.

 

Дата на откриване:

28.11.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Образование

Дата на приключване:

29.12.2022 г.

 

СПОДЕЛИ В