Изпит по български език на чужденци

Департаментът за езиково обучение провежда целогодишно изпит по български език за чужденци за получаване на удостоверение за владеене на български език за ниво А, В и С. На изпита могат да се явят всички лица, които владеят български език на съответното ниво. Изпитът се провежда от комисия и се състои от 2 части: писмена и устна. След успешно положен изпит кандидатът получава удостоверение за ниво.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за внесена такса
  3. Сканиран документ за самоличност

Таксата за явяване на изпит по български език за чужденци е в размер на 300 евро (утвърдена на АС №13/14.11.2022 г.).

Необходими документи след успешно положен изпит за издаване на удостоверение:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за внесена такса

Таксата за издаване на удостоверение е в размер на 24 лв.

Необходимите такси могат да бъдат внесени по банков път или в касата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Т. Търновски“ № 2, Ректорат.

Изпитът по български език за чужденци се провежда присъствено, а при необходимост онлайн в платформата MS Teams.

Банкова сметка (IBAN):

УниКредит Булбанк АД

BGN: IBAN: BG 47 UNCR 7000 3124 8596 56

EUR: IBAN: BG 96 UNCR 7000 3424 8604 71

BIC на банката UNCRBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Основание за плащане: Изпит по български език към ДЕО/ Удостоверение

СПОДЕЛИ В