Обучение по български език на чужденци

Департаментът за езиково обучение организира и провежда езиков курс по български език за чужденци по Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 09.05.2000 г. Езиковият курс включва два семестъра с общ хорариум часове 800. В края на курса кандидатите полагат писмен и устен изпит пред изпитна комисия за ниво на владеене на български език В2. Курсът се провежда присъствено от 1 октомври всяка календарна година и продължава 9 календарни месеца. При сформирана група обучението може да се проведе и онлайн. Желателно е кандидатите да имат ниво на владеене на английски език А2 или руски език.

Необходими документи:

  1. За граждани извън Европейския съюз е необходима виза „D”.

Документи за издаване на виза „D“, необходими за обучението на чуждестранни граждани по български език в българско висше училище:

  1. Формуляр за кандидатстване по образец;
  2. Копие на документ за самоличност;
  3. Снимка;
  4. Оригинал и копие на Диплома за средно/висше образование и приложение с оценките с официален превод, със заверка и легализация;
  5. Оригинал и копие от документ издаден от компетентен орган в съответната държава, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи образованието си във висши училища с официален превод със заверка и легализация. Този документ не е необходим, ако е представена диплома за висше образование.

Документите от т. 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени.

  1. За граждани в рамките на Европейския съюз не е необходима виза „D“. Те представят документи по т.1, 2, 3 и 4. (без заверка и легализация).

Документите могат да бъдат сканирани и изпратени на електронната поща на Департамента за езиково обучение: deo_vtu@abv.bg

Краен срок за подаване на документите: 1 юни

Годишна такса за обучението: 3 000 евро (по 1 500 евро на семестър)

Годишната такса за чужденци с двойно гражданство, едното от които е българско е 1 500 евро (по 750 евро на семестър). В случая е необходимо е да бъде представен документ за двойно гражданство.

Завършилите курса и придобили ниво на владеене на български език В2 могат да кандидатстват в бакалавърски и магистърски програми в избран от тях български университет, да кандидатстват за работа, за българско гражданство и други дейности, свързани с изискването на сертификат за ниво В2.

Банкова сметка (IBAN):

УниКредит Булбанк АД

BGN: IBAN: BG 47 UNCR 7000 3124 8596 56

EUR: IBAN: BG 96 UNCR 7000 3424 8604 71

BIC на банката UNCRBGSF
Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Основание за плащане: Курс по български език към ДЕО

СПОДЕЛИ В