Процедурни правила за реда за провеждане на избори за избор на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
за реда за провеждане на избори за избор на представители на студентите и докторантите в  Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Тези правила са изготвени на основание чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 9 от Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет и са съгласувани с Централната избирателна комисия (ЦИК) с оглед изискването им те да съответстват на общите Правила за избор на органи за управление в съответствие с чл. 8, ал. 2 от правилата на ЦИК, приети с решение на Академичния съвет на 25.03.2019 г. 

Чл. 1. Кандидатиране

 • (1) Кандидатите за участие в избори за избор на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” трябва да имат статус на “действащи студенти и докторанти” съгласно параграф 4д, т. 5 от Допълнителни разпоредби на ЗВО.
 • (2) За да участва в изборите, кандидатът трябва да се регистрира чрез следните документи по образец, утвърден от Студентската избирателна комисия (СИК):
  1. Заявление, попълнено и подписано. Получава се от Студентската избирателна комисия в  кабинета на СИК (етаж 1) в 5 Корпус на ВТУ.
  2. Уверение за доказване на студентски статус, издадено от Центъра за административно обслужване на студентите (Фронт офиси) и от Отдел “Докторанти” за докторантите.
 • (3) Документи за кандидатиране се приемат в кабинета на СИК (етаж 1) в 5 Корпус на ВТУ.
 • (4) Единствено кандидатите от Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала в гр. Враца може да се кандидатират онлайн като изтеглят заявлението от сайта на университета, раздел студентски съвет, попълнят го, сканират го и заедно с уверението ги изпратят от служебната си поща в office365 на СИК на имейл адрес: s.savet.univt@gmail.com.
 • (5) След приключване на приема на заявления, в сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет, се обявяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред.

Чл. 2. Изборна процедура

 • (1) Изборният ден започва в 09:00 часа и завършва в 16:00 часа в сградите на университета, в обявени зали, а също в сградите на Филиала във Враца и Педагогическия колеж в Плевен.
 • (2) Право на глас имат всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители, съгласно установените квоти. Филиалът във Враца и Колежът в Плевен също излъчват своите представители, съгласно установените квоти.
 • (3) Провеждането на изборите по секции се ръководи от 3-членна секционна комисия от студенти и докторанти, определена с решение на Студентската избирателна комисия. На всяка от комисиите се предоставя разпечатка на всички студенти и докторанти, имащи право на глас за съответната секция. Гласуването става с предоставяне на лична карта за удостоверяване на самоличността, която веднага се връща на гласоподавателя. След упражняване правото на глас гласоподавателят се подписва в списъка на студентите и докторантите, предоставен от Център за административно обслужване на студенти.
 • (4) Всеки от кандидатите в листите има право на един застъпник, който следи за правилното провеждане на изборите и преброяването на гласовете. Името на застъпника се оповестява в заявлението на кандидата.
 • (5) След края на изборния ден Студентската избирателна комисия обявява с решение изборните резултати. Списъкът с избраните кандидати се представя в Централната избирателна комисия и се обявява на уеб сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет.

Студентската избирателна комисия носи цялата отговорност за организация и провеждане на изборите.

Централната избирателна комисия има право да наблюдава провеждането на изборите в изборния ден.

Цялата документация по организация и провеждане на изборите се архивира и се пази в архива на Студентската избирателна комисия.

В рамките на изборния ден не се допуска устна и писмена агитация в полза на кандидатите, както и политическа или административна намеса.

18.10.2022 г.

Студентска избирателна комисия:

 • Дейвид Ганчев
 • Ирина Росенова
 • Спартак Михайлов
СПОДЕЛИ В