Обявление за провеждане на избор за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 2022

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

СТУДЕНТСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Студентската избирателна комисия въз основа на решение на Управителен съвет на Студентски съвет от 17.10.2022 г., съгласно Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет определя настоящия

Г Р А Ф И К

за провеждане на избори за избор на представители на студентите и докторантите в  Общото събрание на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”:

 1. Изборите се организират и провеждат съобразно следния график:
  • от 19 до 21 октомври 2022 г., от 10:00 до 15:00 ч. в кабинета на СИК (етаж 1) в 5 Корпус на ВТУ се приемат заявления по образец, утвърден от СИК, от кандидатите за участие в изборите за  представители на студентите и докторантите в Общото събрание.
  • Единствено кандидатите от Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала в гр. Враца може да се кандидатират онлайн като изтеглят заявлението от сайта на университета, раздел студентски съвет, попълнят го, сканират го и заедно с уверението ги изпратят от служебната си поща в office365 на СИК на имейл адрес: s.savet.univt@gmail.com.
  • на 21 октомври 2022 г., след приключване на приема на заявления, в сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет, се обявяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред.
  • Изборният ден започва в 09:00 часа и завършва в 16:00 часа на 25.10.2022 г. в сградите на университета, а също в сградите на Филиала във Враца и Педагогическия колеж в Плевен.

   Студентите и докторантите от Филологически факултет, Педагогически факултет, Факултет “Математика и информатика”, Стопански факултет и Философски факултет гласуват в Аулата на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

   Студентите и докторантите от Филиала в гр. Враца гласуват в кабинет 206 в сградата на Филиала.

   Студентите и докторантите от Педагогическия колеж в гр. Плевен гласуват в кабинет 123 в сградата на Колежа.

  • След края на изборния ден Студентската избирателна комисия обявява с решение изборните резултати. Списъкът с избраните кандидати се представя в Централната избирателна комисия и се обявява на уеб сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет.
 2. Да бъдат избирани и да избират имат право всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители, съгласно установените квоти. Филиалът във Враца и Колежът в Плевен също излъчват своите представители, съгласно установените квоти.

Квотите по факултети са:

 • Филологически факултет – 1 квота
 • Педагогически факултет –1 квота
 • Факултет “Математика и информатика” –1 квота
 • Стопански факултет –3 квота
 • Философски факултет –1 квота
 • Педагогически колеж гр. Плевен –1 квота
 • Филиал гр. Враца –3 квота

18.10.2022 г.

Студентска избирателна комисия:

 • Дейвид Ганчев
 • Ирина Росенова
 • Спартак Михайлов
СПОДЕЛИ В