Четвърта научно-практическа конференция на Педагогически колеж - Плевен

На 7 октомври 2022 г. Педагогически колеж - Плевен посрещна участниците в четвъртата научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието“, която ежегодно организира и провежда. Тази година тя бе под мотото „Качество на обучението – проекции и очаквания“.  

В конференцията взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от различни университети,  учители и директори на образователни институции. Те представиха резултатите от своята изследователска работа в три тематични направления – „Иновативни подходи и технологии в обучението“, „Образователни взаимодействия, възпитание и социализация“, „Подготовка и квалификация на педагогическите специалисти“.   

Пленарният доклад на конференцията бе изнесен от проф. Бранислав Пупала от Университета в Търнава, Словакия. Той представи пред аудиторията своята гледна точка по темата „Исторически опит и перспективи на образованието в постсоциалистическите европейски страни“. 

По време на форума бяха дискутирани актуални проблеми пред образованието, както и споделени интересни идеи, свързани възможностите за подобряване качеството на обучението.  

Докладите на участниците в научно-практическата конференция са издадени в сборник и ще бъдат публикувани на сайта на Педагогическия колеж. 

СПОДЕЛИ В