Учебна 2021/2022 година

Срокове за държавни изпити и защити на дипломни работи за учебната 2021/2022 година

СЪОБЩЕНИЕ
на вниманието на студентите в последен курс на обучение и преподавателите, имащи право да ръководят дипломанти


Крайният срок за подаване на заявления за разработване на дипломни работи за учебната 2021/2022 година е както следва:

  • за студентите, обучаващи се в ОКС „бакалавър” - до 26 февруари 2022 г.;
  • за студентите, обучаващи се в ОКС „магистърс продължителност на програмата 3 семестърадо 20 ноември 2021 г.;
  • за студентите, обучаващи се в ОКС „магистърс продължителност на програмата 4 семестърадо 26 февруари 2022 г.

Ръководителите на катедри, дипломантите и научните им ръководители да спазват чл. 74 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и разпоредбите на Регламента за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика“.

Заявленията могат да се подават във всеки един от фронт-офисите на Центъра за административно обслужване на студенти, като задължителен елемент в молбата е писменото съгласие на посочения научен ръководител.

Съгласно Графика на учебния процес за учебната 2021/2022 г., утвърден с решения на АС (Протокол № 8 от 08.06.2020 г., т. 1.1.), провеждането на държавните изпити и защитите на дипломните работи е в периодите, както следва:

Извънредна сесия

Първа (редовна) сесия

Втора (поправителна) сесия

01.02.2022 г. – 14.02.2022 г.

20.06.2022 г. – 05.07.2022 г.

01.09.2022 г. – 13.09.2022 г.

Съгласно чл.17 ал.2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите, до държавен изпит и защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план, както и:

  • Стажантска практика - за бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика” и магистърските образователни програми „Математика, информатика и информационни технологии“, „Математика“ и „Информатика и информационни технологии“;
  • Специализираща практика за бакалавърските образователни програми „Информатика”, „Компютърни науки”, „Софтуерно инженерство“ и Информационно брокерство и дигитални медии“: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му се осъществява от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИ.
  • Професионална практика за магистърските образователни програми „Информатика (Информационни системи, Компютърна мултимедия, Корпоративни мрежови среди, Защита на информацията)“, „Компютърни науки. Приложни компютърни науки”, „Уеб технологии и разработване на софтуер“, Математически структури в информационната сигурност и „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му се осъществява от комисия назначена със заповед на Декана на ФМИ на насрочените дати за защита на дипломни работи за ОКС „магистър”.

Информация за провеждане на задължителната практика на студентите от факултет „Математика и информатика“ (ред, правила, бланки) можете да намерите на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ).

Заявления за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до:

5.02.2022 г.

23.06.2022 г.

5.09.2022 г.

Образец на заявление (универсална бланка) за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа може да се изтегли от тук.

Подаването на заявление може да стане и електронно, като подписаното и сканирано заявление се изпраща на електронната поща на Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра ДВЕ СЕДМИЦИ преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Регламента за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА ДНИ преди насрочената дата за защита.


Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ).

Връзка с нас: Тел.: 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg
От Деканата

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - първа и втора държавна изпитна сесия за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи първа и втора ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА сесия за учебната 2021/2022 година

Образователно – квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”:

специалност

дата

час

зала

дата

час

зала

Педагогика на обучението по математика и информатика,

Информатика,

Компютърни науки,

Софтуерно инженерство

Информационно брокерство и дигитални медии

държавен изпит –

I част (задачи)

02.07.2022 г.

9:00

408, 4К

09.09.2022 г.

9:00

408, 4К

Педагогика на обучението по математика и информатика,

Информатика,

Компютърни науки,

Софтуерно инженерство

държавен изпит –

II част (теория)

03.07.2022 г.

9:00

408, 4К

10.09.2022 г.

9:00

408, 4К

Педагогика на обучението по математика и информатика

защита на дипломни работи

01.07.2022 г.

9:30

508, 4К

12.09.2022 г.

9:30

508,4К

Информатика,

Компютърни науки

защита на дипломни работи

01.07.2022 г.

9:00

401, 4К

12.09.2022 г.

10:00

401, 4К

Софтуерно инженерство

защита на дипломни работи

01.07.2022 г.

9:00

502, 4К

12.09.2022 г.

10:00

502, 4К

Информационно брокерство и дигитални медии

защита на дипломни работи

01.07.2022 г.

9:00

402А, 4К

12.09.2022 г.

10:00

401, 4К

Образователно – квалификационна степен „магистър”:

специалност

дата

час

зала

дата

час

зала

Технологии за обучение по математика и информатика

защита на дипломни работи

29.06.2022 г.

14:00

402А, 4К

13.09.2022 г.

14:00

402А, 4К

Математика

Информатика и информационни технологии

Математика, информатика и информационни технологии

защита на дипломни работи

30.06.2022 г.

9:00

508, 4К

12.09.2022 г.

13:00

508, 4К

Математика

Информатика и информационни технологии

Математика, информатика и информационни технологии

държавен изпит

01.07.2022 г.

9:00

403, 4к

09.09.2022 г.

9:00

403, 4К

Уеб технологии и разработване на софтуер

защита на дипломни работи

02.07.2022 г.

10:00

508, 4К

10.09.2022 г.

10:00

508, 4К

Информатика. Компютърна мултимедия,

Информатика. Корпоративни мрежови среди,

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

защита на дипломни работи

24.06.2022 г.

13:00

402А, 4К

09.09.2022 г.

13:00

402А, 4К

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

защита на дипломни работи

17.06.2022 г.

11:00

709, 5К

09.09.2022 г.

11:00

709, 5К

Заявления за ДОПУСКАНЕ до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до 23.06.2022 г. (за първа държавна изпитна сесия) и до 5.09.2022 г. (за втората държавна изпитна сесия).

Образец на заявление (универсална бланка) може да се изтегли от тук.

Подаването на заявление за ДОПУСКАНЕ може да стане и електронно, като подписаното и сканирано заявление се изпраща на електронната поща на Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА РАБОТНИ ДНИ преди насрочената дата за защита.

Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета:

ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ.

Връзка с нас: Тел.: 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg
От Деканата

СПОДЕЛИ В