Център за дигитализация и приложение на ГИС в историята, археологията и културно-историческото наследство към Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Центърът за дигитализация и приложение на ГИС в историята, археологията и културно-историческото наследство към Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ е звено на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, създадено във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“ и в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл. 6, ал. 3 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и чл. 6. и чл. 91а, ал. 1, 2, 3 и 4 от Правилника за дейността и управлението на Историческия факултет.

Предметът на дейност на Центъра е провеждането на научноизследователска, научно-преподавателска и практико-приложна дейност в областта на културно-историческото наследство, историята и археология и приложението на ГИС и други дигитални технологии в тях.

Към Центъра функционира Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология.

Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология към Центъра за дигитализация и приложение на ГИС в историята, археологията и културно-историческото наследство към Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В