Дати за провеждане на кандидат-докторантски изпити – прием 2022-2023 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

1

Педагогически науки

1.2

Педагогика

Специална педагогика (Приобщаващо образование)

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

Специална педагогика

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

Теория на възпитанието и дидактика

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

История на педагогиката и българското образование

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

Социална педагогика

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

1.3

Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по история

11.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

Методика на обучението по изобразително изкуство (I-IV клас)

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

12.10.2022

9,00

Зала 102, Учебен корпус 4

Методика на обучението по музика

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

11.10.2022

9,00

Зала В207, Учебен корпус 5

2

Хуманитарни науки

2.1

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература – Литература на английския Ренесанс)

10.10.2022

10,00

Кабинет 322 (Център по англицистика и ирландистика), Филологически факултет

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

12.10.2022

10,00

Кабинет 521, Филологически факултет

Теория и практика на превода (Корейски език)

12.10.2022

10,30

Кабинет 562, Филологически факултет

Български език (Лексикология)

14.10.2022

9,00

Кабинет 556, Филологически факултет

Германски езици (Съвременен английски език)

14.10.2022

10,00

Кабинет 541, Филологически факултет

2.2

История и археология

Стара история

10.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

10.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България  (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. - Възраждане)

11.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

11.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Съвременна история на България)

11.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Средновековна българска история)

10.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (История на българските земи XV-XVII в.)

14.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история)

10.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

11.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

Културно-историческо наследство

10.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

2.3

Философия

Философия на правото и политиката

11.10.2022

10,00

Зала В-203, Учебен корпус 5

Онтология

11.10.2022

10,00

Зала В-204, Учебен корпус 5

2.4

Религия и теология

Теология (Съвременна катехизация)

12.10.2022

8,30

Ректорат, кабинет 434, Православен богословски факултет

Теология (Религиозно образование)

12.10.2022

8,30

Ректорат, кабинет 434, Православен богословски факултет

Теология (История на Българската православна църква)

12.10.2022

8,30

Ректорат, кабинет 434, Православен богословски факултет

3

Социални, стопански и правни науки

3.2

Психология

Педагогическа и възрастова психология

14.10.2022

9,00

Зала В-202, Учебен корпус 5

Социална психология

13.10.2022

9,00

Зала В-202, Учебен корпус 5

Обща психология

12.10.2022

9,00

Зала В-202, Учебен корпус 5

3.3

Политически науки

Политология

13.10.2022

9,00

Зала В-206, Учебен корпус 5

3.6

Право

Административно право и административен процес

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Конституционно право

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Финансово право

13.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Теория на държавата и правото

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Трудово право и обществено осигуряване

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Международно право и международни отношения (Международни отношения)

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Международно право и международни отношения (Право на Европейския съюз)

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

Гражданско и семейно право

10.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

История на правото

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

История на правото (Римско частно право)

14.10.2022

8,00

Зала 709, Учебен корпус 5, Юридически факултет

3.4

Социални дейности

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)

13.10.2022

9,00

Зала 302, Учебен корпус 4, Стопански факултет

3.8

Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

13.10.2022

9,00

Зала 302, Учебен корпус 4, Стопански факултет

Политическа икономия

13.10.2022

9,00

Зала 302, Учебен корпус 4, Стопански факултет

4

Природни науки, математика и информатика

4.4

Науки за Земята

Социално-икономическа география

10.10.2022

9,00

Кабинет 539, Исторически факултет

4.6

Информатика и компютърни науки

Информатика

11.10.2022

9,00

Зала 102, Учебен корпус 4

8.2

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Теоретични дисциплини)

14.10.2022

9,00

Зала 114, Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство  (Скулптура)

14.10.2022

9,00

Зала 114, Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство  (Стенопис)

14.10.2022

9,00

Зала 114, Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство  (Живопис)

14.10.2022

9,00

Зала 114, Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Графичен дизайн)

14.10.2022

9,00

Зала 114, Централен корпус на Факултет  по изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Църковни изкуства)

12.10.2022

8,30

Ректорат, кабинет 434, Православен богословски факултет

СПОДЕЛИ В