Покана за подбор на чуждестранни експерти за провеждане на външно оценяване на висши учебни институции и учебни програми в Република Северна Македония

Република Северна Македония

Агенция за качество във висшето образование (AQHE)

СЪВЕТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ВИСШИ УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ И УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЕКСПЕРТИ

  • да са чужди граждани;
  • да са избрани за редовен професор или доцент в акредитирано висше училище в държава-членка на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование;
  • да имат предишен опит в оценяването на висши учебни заведения в поне две държави-членки на Европейския съюз и
  • да владеят английски език.

Поканата се обявява за следните научни области:

1. Природни науки

 1.1 Математика

1.2 Компютърни и информационни науки

1.3 Физически науки

1.4 Химически науки

1.5 Земята и свързаните с нея науки за околната среда

1.6 Биологични науки

1.7 Други природни науки

2. Техника и технологии

2.1 Гражданско инженерство

2.2 Електротехника, електронно инженерство, информационно инженерство

2.3 Машинно инженерство

2.4 Химическо инженерство

2.5 Инженерство на материалите

2.6 Медицинско инженерство

2.7 Екологично инженерство

2.8 Екологични биотехнологии

2.9 Индустриална биотехнология

2.10 Нанотехнологии

2.11 Друго инженерство и технологии

3. Медицински и здравни науки

3.1 Основна медицина

3.2 Клинична медицина

3.3 Здравни науки

3.4 Медицинска биотехнология

3.5 Други медицински науки

4. Аграрни и ветеринарни науки

4.1 Земеделие, горско стопанство и рибарство

4.2 Животновъдство и млечни науки

4.3 Ветеринарна наука

4.4 Селскостопанска биотехнология

4.5 Други селскостопански науки

5. Социални науки

5.1 Психология и когнитивни науки

5.2 Икономика и бизнес

5.3 Образование

5.4 Социология

5.5 Право

5.6 Политически науки

5.7 Социална и икономическа география

5.8 Медии и комуникации

5.9 Други социални науки

6. Хуманитарни науки и изкуства

6.1 История и археология

6.2 Езици и литература

6.3 Философия, етика и религия

6.4 Изкуства (изкуства, история на изкуствата, сценични изкуства, музика)

6.5 Други хуманитарни науки

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

Чуждестранните експерти сключват договор с Агенцията по качество на висшето образование (AQUA), който регламентира техните права и задължения.

Чуждестранните експерти са длъжни:

- да проучат цялата документация, представена от висшето учебно заведение;

- да участват в заседанията на експертната комисия;

- да посещават висшето учебно заведение;

- да изготвят индивидуален доклад от външното оценяване на институцията;

- да участват активно в оценяването на институцията и изготвянето на Доклада за външна оценка;

- да изготвят отговор на подадена жалба от висшето училище;

- да спазват определените срокове и да изпълняват други задачи, свързани с процеса на оценяване, в съответствие с разпределението на задачите между членовете на комисията.

Съветът за оценяване организира обучение за чуждестранните експерти, за да придобият теоретични знания и практически умения, свързани със системата на висшето образование в Република Северна Македония, процедурата и методологията на външното оценяване, стандартите за качество във висшето образование, съответните процедури за провеждане на процедурата, както и други важни аспекти на външното оценяване.

Съветът издава удостоверение за преминато обучение. Външно оценяване може да извършва само лице, преминало планираното обучение.

Чуждестранните експерти подписват декларация за поверителност, защита и неразгласяване на информацията, която ще възникне в процедурата, както и декларация за липса на конфликт на интереси.

КРАЕН СРОК – 18 септември 2022 г.

Кандидатите попълват Формуляр и изпращат CV във формат Europass. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията за качество във висшето образование (AQHE) на следния линк: http://akvo.mk/docs/konkursi/Application%20form%20for%20foreign%20experts.docx

Попълненият и подписан формуляр, заедно с автобиографията във формат Europass се изпращат на следните електронни адреси: cvete.stefanovska@tfb.uklo.edu.mk и vlado.gicev@ugd.edu.mk.

Моля, свържете се с представителя на Съвета за оценяване д-р Биляна Кузмановска на следния електронен адрес bkuzmanovska@fznh.ukim.edu.mk.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК


СПОДЕЛИ В