ПСИХОЛОГИЯ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ (РАННА ДЕТСКА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ)

Специализацията „Психология на ранното детско развитие“ е предназначена за допълнителна квалификация на студенти, завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър от професионалните направления: 1.2 Педагогика; 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности.
В съдържателно отношение квалификационната програма отговаря на професионалните потребности на специализанти, които имат ясна ориентация към придобиване на теоретико-приложни знания и умения за физическото и психическото благополучие на индивида в периода на ранното детство. Познаването на динамиката на детското развитие от раждането до постъпването в училище е важно, тъй като подготвя появата на по-високи нива в психичния живот на детето. Това са ориентири, които специалистите, полагащи грижи за деца, е добре не само да познават, но и по възможност да прилагат при взаимодействието си с тях. Ето защо в учебните дисциплини на квалификационната програма се разглеждат и се анализират съответстващи на съвременните психологически схващания теми за особеностите и механизмите на детското развитие. Акцентът се поставя върху пълноценното използване на огромните възможности за учене на децата в тази възраст и за подпомагане на родителите и учителите в стимулирането на детския потенциал.
Обучаваните формират професионални компетенции по психология на ранното детско развитие на три академични равнища:

  • теоретичните обяснителни модели на психологическата наука за механизмите на психическото развитие в периода на ранното детско развитие;
  • научната интерпретация на процесите на ранно детско развитие, съчетаващи действието на много децентрализирани и локални взаимодействия на различни компоненти в организацията на психичния живот;
  • физическото, двигателното, емоционалното, социалното, познавателното, игровото, езиковото и комуникативно  развитие на детето в периода на ранното и предучилищното детство.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В