Общ график за организацията на учебния процес в Центъра за квалификация за учебната 2022–2023 година

ЗАПОВЕД
№ РД-10-997

гр. Велико Търново, 29.06.2022 г.

На основание на чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на чл. 7, т. 6 и чл. 9, ал. 2, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и решение на Академичния съвет (протокол № 9 от 13.06.2022 г., т. 3.3.)

О П Р Е Д Е Л Я М

ОБЩ ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023 Г.:

  1. ПРИЕМ ФЕВРУАРИ–МАРТ 2022 Г.

Втори (зимен) семестър

Учебно време

от – до

Коледна ваканция

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от– до

07.11.2022 – 29.01.2023 г.

24.12.2022 – 02.01.2023 г.

30.01.2023–19.02.2023 г.

20.2.2023–02.03.2023 г.

Държавни изпити

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

13.03.2023 – 13.04.2023 г.

16.10.2023 – 24.11.2023 г.

  1. ПРИЕМ ОКТОМВРИ–НОЕМВРИ 2022 Г.

Първи (зимен) семестър

Учебно време

от – до

Коледна ваканция

Изпитни  сесии

редовна сесия

от– до

поправителна сесия

от – до

07.11.2022 – 29.01.2023 г.

24.12.2022 – 02.01.2023 г.

30.1.2023–19.02.2023 г.

20.2.2023–02.03.2023 г.

Втори (летен) семестър

Учебно време

от – до

Великденска ваканция

от – до

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

13.3.2023 – 28.5.2023 г.

14.04.2023 – 18.04.2023 г.

29.5.2023 – 18.6.2023 г.

19.06.2023 – 30.6.2023 г.

Ликвидационна сесия

01.09.2023 – 10.09.2023 г.

Държавни изпити

Първа сесия

от – до

16.10.2023 – 24.11.2023 г.

  1. ПРИЕМ ФЕВРУАРИ–МАРТ 2023 Г.

Първи (летен) семестър

Учебно време

от – до

Великденска ваканция

от – до

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

13.3.2023 – 28.5.2023 г.

14.4.2023 – 18.4.2023 г.

29.5.2023 – 18.6.2023 г.

19.06.2023 – 30.06.2023 г.

Ликвидационна сесия

01.09.2023 – 10.09.2023 г.


Ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
проф. д-р Христо Бонджолов

СПОДЕЛИ В