График на учебния процес за учебната 2021-2022 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Заповед

№ РД-10-808

гр. Велико Търново, 18.06.2021 г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Академичния съвет (протокол № 9 от 14.06.2021 г., т. 2.2.)

О П Р Е Д Е Л Я М


График на учебния процес за учебната 2021-2022 г.:

I. БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

27.09.2021 г.

15.01.2022 г.

15

24.12.2021 г.

03.01.2022 г.

17.01.2022 г.

06.02.2022 г.

07.02.2022 г.

13.02.2022 г.

Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

14.02.2022 г.

28.05.2022 г.

15

5 дни

30.05.2022 г.

19.06.2022 г.

20.06.2022 г.

26.06.2022 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2022 г. – 10.09.2022 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

01.09.2021 г.–27.09.2021 г.

11.10.2021 г.–28.11.2021 г.

10.12.2021 г.–23.12.2021 г.

Летен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

17.01.2022 г.–13.02.2022 г.

07.03.2022 г.–05.05.2022 г.

30.05.2022 г.–12.06.2022 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2022 г.–10.09.2022 г.

ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

В периода 17.01.2022 г.–31.05.2022 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2022 г.–14.02.2022 г.

20.06.2022 г.–05.07.2022 г.

01.09.2022 г.–13.09.2022 г.

II. МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.09.2021 г.–29.01.2022 г.

Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.02.2022 г.–25.06.2022 г.

Графикът за учебни занятия и семестриални изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите и се предоставя в дирекция „Магистърски програми“ за въвеждане.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2022 г.–10.09.2022 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2022 г.–14.02.2022 г.

20.06.2022 г.–05.07.2022 г.

01.09.2022 г.–13.09.2022 г.

III. МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

4.10.2021 г.–06.11.2021 г.

08.11.2021 г.–06.02.2022 г.

07.02.2022 г.–13.02.2022 г.

Летен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

14.02.2022 г.–26.03.2022 г.

28.03.2022 г.–19.06.2022 г.

20.06.2022 г.–26.06.2022 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2022 г.–10.09.2022 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2022 г.–14.02.2022 г.

20.06.2022 г.–05.07.2022 г.

01.09.2022 г.–13.09.2022 г.

В съответствие с чл. 8, ал. 5 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, в течение на учебната година ректорът може да прекъсва или отлага учебни занятия с извънредна заповед.

Графикът за държавните изпити на специалност Право се изготвя отделно, в съответствие с държавните изисквания.

За студентите от ІV курс, на които им предстои преддипломна педагогическа практика, поправителната сесия за зимния семестър приключва до 06.02.2022 г.

За новоприетите в магистърски програми зимният семестър стартира в началото на м. октомври след издаване на ректорската заповед за третия прием.

Новоприетите студенти след средно образование, редовно обучение, и приетите за придобиване на ОКС „магистър“, независимо от формата на обучение, придобиват студентски права от 27 септември 2021 година. Новоприетите студенти след средно образование, задочно обучение, придобиват студентски права от 1 септември 2021 г. По-късно приетите придобиват студентски права от датата на издаване на заповедта за записване.

ІV. ДОКТОРАНТИ

Зимен семестър

01.12.2021 г. – 30.04.2022 г.

Летен семестър

01.05.2022 г. – 30.11.2022 г.

Годишна ваканция

15.07.2022 г. – 15.09.2022 г.


РЕКТОР:
проф. д-р Христо Бонджолов


График на учебния процес за учебната 2020-2021 г.

График на учебния процес за учебната 2019-2020 г.

График на учебния процес за учебната 2018-2019 г.

График на учебния процес за учебната 2017-2018 г.

СПОДЕЛИ В