Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбоко прискърбие съобщаваме,
че внезапно ни напусна приятелят, колегата, ученият

доц. д-р Олга Тодорова Тодорова
(13.05.1957 – 09.05.2022)


Преждевременно ни напусна забележителен учен, един от най-задълбочените и нестандарт­ни изследователи на значими, слабо проучени и остро полемизирани теми и проблеми от бъл­гарската, балканската и османската социална история и култура през ХV–ХVІІІ в. С безспорен принос за изследването на сложната и многопластова действителност на Балканите в периода на османско владичество са великолепните й монографии – „Православната църква и българите ХV–ХVІІІ век“ (1997), „Жените от Централните Балкани през османската епоха (ХV–ХVІІ век)“ (2004), „Домашното робство и робовладение в османска Румелия“, излязла само преди няколко месеца – посрещнати с голям интерес както в специализираните научни среди у нас и в чужбина, така и сред по-широката читателска аудитория. Своите творчески търсения през последните две десетилетия, посветени на една „неглижирана“ тема в българската историография, Олга Тодоро­ва представи по блестящ начин в последната си книга – прецизно и многоаспектно изследване на най-масовата форма на робство, практикувана в целия ислямски свят, включително и на Балкани­те. Трайно място в десетките нейни студии и статии имат проблемите, отнасящи се до религията, жената, брака, детето и семейството, всекидневието и историята на манталитетите през осман­ската епоха, конфесионалните взаимоотношения, сложната връзка между история и фолклор и мн. др. Във всички свои изследвания тя успя да представи по безспорен начин новаторските си интерпретации, тези и хипотези, да преосмисли и успешно да коригира наложени стереотипи и трафарети в националната и чужда историография, да постави изключително важни и за днешно­то ни общество въпроси, смело да се намеси в „отворени“ в публичното пространство полемики. След по-малко от месец доц. Олга Тодорова заслужено щеше да придобие званието „професор“.

Повече от три десетилетия професионалното и научно развитие на Олга Тодорова е тясно свързано с Института за исторически изследвания при Българска академия на науките и със сек­ция „Българите, Османската империя и Европа“, на която тя е ръководител от 2012 г. Не по-малко значим е приносът й като член на редколегиите на престижните списания „Bulgarian Historical Review“ и „История“. Запомнящи ще останат водените от нея специализирани лекционни курсо­ве в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доцент Олга Тодорова остава в паметта ни като забележителен учен, пример за академична етика, колегиалност и доброта.

Поклон пред светлата й памет!

От колегите от Историческия факултет
на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“Поклонението ще се състои на 14 май 2022 г. (събота) от 13:00 ч. в храма „Св. Седмочисленици“, гр. София.

СПОДЕЛИ В