Петнадесета обява за прием на договори на студенти, ментори и обучаващи организации

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Екипът от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за организация на дейностите по  Проект BG05M2OP001-2.013-0001  „Студентски практики – фаза 2“ следващ прием на студентски договори за кандидатстване за прием за провеждане на практическо обучение на 16.05-17.05. 2022 г. при от 9.30 до 12.00 и от 13 до 15 часа, както следва:

РЕКТОРАТ

Технически изпълнители

Стая

За студенти от

Илонка Давидова

308

1.Педагогически ф-т, Филиал Враца, ПН 1.3 Педагогика на обучението по…

2.ФМИ,

Цветелина Цанкова

309

Юридически факултет, Исторически факултет

Венелина Тодорова Тодорова

300

Филологически и Стопански факултети

Димитринка Кирилова Влайчева

300

Факултет Изобразително изкуство, ПБФ


КОРПУС 5

Технически изпълнители

Стая

За студенти от

Теодора Вълова

704

Педагогически факултет ПН 1.2 Педагогика и 1.1 Управление на образованието, Колеж Плевен, Философски факултет


Всички желаещи следва да се запознаят с Указанията от МОН и с „Вътрешните правила за подбор и класиране на студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за участие в Проект „Студентски практики – Фаза 2“ - на страницата на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в ОБУЧЕНИЕ/ името на проекта. Ще бъдат приемани само пълни договори на студенти, които имат избрани академичен наставник, ментор, потвърдени програма и график до 40 ч. седмично с два почивни дни, и са потвърдени от обучаващата организация. В договора се вписва и банкова сметка, която съветваме да е в банките, с които Университетът има масови плащания. Изисква се уверение от Фронт офис, като може и да е разпечатано електронно. Студентите редовно обучение да съобразят своята работна програма със занятията в Университета..

Документи, изпратени по пощата ще се приемат само за приоритетните специалности от области на ВО 1 и 4. Обезателно на пратката трябва да пише името на проекта.

Студентските практики ще могат да стартират ефективно през 2022 г  с най-ранна дата 06 юни 2022 г. като за тази цел трябва да има разписани договори на Университета със съответните ментори и обучаващи организации. Съветваме кандидатстващите студенти да се свържат с тях и да им напомнят за подаване в 3 екземпляра на техните договори – ментор и обучаваща организация. Менторите трябва да декларират, че отговарят на условията по проекта.

КВОТИ ЗА ПРИЕМ НА ДОГОВОРИ ОТ ТОЗИ ПРИЕМ

Квотите са съобразени с оставащите свободни бройки за практики като в тях доминират приоритетните направления от области 1 (Педагогически науки) и 4 (Природни и науки за земята), с утвърдените от АС квоти във „Вътрешните правила“ и с възможностите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да осигури регулярно изплащане на стипендии и други разплащания по проекта:

  1. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Факултет

Професионално направление

Броя практики за трети прием

Педагогически факултет

Филиал Враца

ПК Плевен

  1. Теория и управление на образованието
  2. Педагогика

100

Педагогически факултет

Филиал Враца

Исторически факултет

Филологически факултет

1.3 Педагогика на обучението по……

100

ФМИ

Исторически факултет

4.6 Информатика и компютърни науки

4.4 Науки за земята

40

  1. ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

Заб. За специалности извън приоритетните области на ВО 1 и 4 са останали съвсем ограничени бройки, които не могат да бъдат надвишавани. Затова подадените документи ще бъдат класирани според критериите, а останалите ще чакат евентуално до отпускане на още бройки за други специалности от МОН.

Факултет

Професионално направление

Броя практики

Стопански факултет

3.4. Социални дейности

3.7. Администрация и управление

3.8. Икономика

3.9. Туризъм

10

Юридически факултет

3.6 Право

6

Философски факултет

2.3 Философия

3.2 Психология

3.3 Политически науки

9.1 Национална сигурност

10

Филологически факултет

2.1 Филологии

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

10

Исторически факултет

2.2 История и археология

3.1 Социология, антропология и науки за културата

5

Факултет изобразително изкуство

8.2 Изобразително изкуство

2

Факултет математика и информатика

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

2

Православен богословски факултет

2.4 Религия и теология

8.2 Изобразително изкуство

2

Класираните ще видят своите договори качени в профилите си.

ЗАБ. Практиките по проекта се провеждат само в реална работна среда, не онлайн, а ако студентите са ангажирани в онлайн педагогически дейности трябва да има доказателства при наставника (снимки на екран, изпълнени задачи).

Студентите, които карат своето практическо обучение извън Велико Търново също, както и тези във Велико Търново, трябва да бъдат проверени от академичен наставник, което се удостоверява с протокол за проверка, качен в сайта на проекта,  а могат да бъдат проверени и от Управляващия орган по проекта от МОН. Сертификатите на завършилите се получават в Кариерен център – стая 215 К5 в месеца след този на завършване.

Екип на проект „Студентски практики – Фаза 2“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В