Галерия "Събития"

Специалисти от Университетската библиотека бяха на посещение в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас
В изпълнение на проект „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“ специалисти от Университетската библиотека при Информационно-библиотечния и издателски комплекс (ИБИК) на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха на посещение в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас.
Целта на пътуващия семинар бе обмяна на опит и популяризиране достиженията на ИБИК. Проф. дн Красимира Мутафова – директор на ИБИК – връчи на домакините дарение от съвременна научна литература, издадена от Университетското издателство на ВТУ. Дарението за Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ ще предложи на читателите широк спектър от теми в областта на историята, съвременните политически науки, езикознанието, литературознанието, приложната лингвистика и изобразителното изкуство. Служителите на Регионалната библиотека се ангажираха то да бъде своевременно обработено и предоставено на читателите.
Работната група от ВТУ бе посрещната от г-жа Гергана Цонева, експерт Връзки с обществеността, която представи иновациите, начина на работа с читателите и културната дейност на РБ. С колегите – библиотекари от регионалната библиотека, с опит в професията, бяха споделени добри практики за ефективно и бързо обслужване на потребителите, каталогизация на библиотечни документи и дигитализация.
Специалистите от Университетската библиотека бяха впечатлени от съвременните технологии и практики в Детския отдел, които се прилагат за привличането на малките читатели.  Магическият интерактивен под – образователен инструмент, който се състои от компютър, проектор, комплект от сензори за движение и стойка за монтаж на таван с различни приложения – бе демонстриран с няколко игри, в които гостите се включиха.  
В края на работната среща участниците изразиха удовлетворение от разискваните теми, от споделените добри практики, както и от приятното и ползотворно общуване между колеги. 
Университетско издателство отново посрещна стажанти от СУ „Емилиян Станев“
Университетското издателство за трета поредна година посрещна стажанти от СУ "Емилиян Станев" – ученици  от XII клас на паралелката по "Графичен дизайн". Проф. дн Красимира Мутафова, директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, приветства стажантите и сподели, че се радва да ги види за пореден път – в годината на тяхното дипломиране – и очаква наесен да бъдат студенти в някоя от специалностите на Университета.

Тази година наставници на младите стажанти бяха Петя Калушкова, графичен дизайнер на издателството, и гл.ас. д-р Атанас Марков, преподавател от катедра "Графичен дизайн и визуални комуникации" на Факултета по изобразително изкуство. По покана на декана на Факултета по изобразително изкуство проф. д-р Светослав Косев младежите посетиха защити на дипломни проекти в корпуса на факултета.

Кръгла маса „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“

В рамките на тържественото честване на 60-годишнината на Университетската библиотека се проведе кръгла маса „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“. Бяха дискутирани практически проблеми в областта на библиотечното дело от водещи специалисти.

П Р О Г Р А М А

ПАНЕЛ: 60 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА –

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

Модератор: Невена Атанасова

13:30 часа МИЛЕНА ИГНАТОВА (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетска библиотека): 60 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. 60 години Университетска библиотека

Кратък разказ за основаването и пътя през годините на Библиотеката при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Затова как се прави библиотека с много любов и трудолюбие. За нейните основатели, за трудностите при комплектуването на фонда, за ентусиазма и възрожденския плам на първостроителите, за успехите, за приемствеността, новото време и хората.

13:45 часа СТЕФАНА ГАЛИЗОВА „По пътя, който си избрал, важно условие е с кого ще го извървиш“ – Разговор със Стефана Гализова, директор  на Университетска библиотека в периода 1981 г. – 2003 г.

14:00 часа  Университетска библиотека в спомените на колегите

14:15 часа ПРОФ. ДН КРАСИМИРА МУТАФОВА (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетска библиотека) Дарителство, книги, открития

Във фокуса на доклада е дарителството на книги в традициите на християнската и ислямска благотворителност, наложило се като определящ фактор за създаването на обществени и частни библиотеки. Вниманието е насочено към даренията на старопечатни издания, съхранявани във фонда на Университетска библиотека, и „откритията“, провокирани от работата на участниците в проекта по подготовката на първата дигитална колекция. Специално внимание е отделено на мястото на последно съхранение на част от старопечатните книги, дарени на Университетска библиотека от проф. Ангел Давидов, между които са и двете най-стари издания от 1561 и 1649 г.

14:30 часа ДОЦ. Д-Р МАРИЯНА НЯГОЛОВА (ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий") Психология на четенето в специализираната университетска библиотека

В доклада се разглеждат принципите на психологията на четенето, като приложна психологическа дисциплина. Изследват се някои практически възможности за нейното приложение при използването на фонда по история на психологията на Университетската библиотека на ВТУ.

14:45 часа – Дискусия

ПАНЕЛ: БИБЛИОТЕЧНИ ПРАКТИКИ

Модератор: Валя Димитрова

15:15 часа  ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА (Академична библиотека и архив – НАТФИЗ) Колекцията „Театрален архив“, част от фондовете на АБА – НАТФИЗ – минало, настояще, перспективи

Настоящият доклад има за основна цел да представи пред българската библиотечна общественост една уникална по своята същност колекция, част от фонда на Академична библиотека и Архив към Националната  академия за театрално и филмово изкуство (АБА-НАТФИЗ). А именно колекцията „Театрален архив“, в чиито рамки са включени ценни документи, отразяващи най-различни аспекти, свързани с българския театрален живот в рамките на самия НАТФИЗ и в страната през десетилетията. Тематичните параграфи на текста са: историята, структурата, значението, актуалното състояние, информационното осигуряване (единствената в България база данни „Театрални постановки“) и плануваните дейности и бъдещи планове, свързани с тази колекция.

15:30 часа ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ НЯГОЛОВА (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") Топосът на библиотеката в руското кино – семиотични и исторически аспекти

В доклада се разглеждат няколко емблематични филма от съветския период на руското кино, в които топосът на библиотеката заема централно място – „Живет такой парень” (1964, реж. Василий Шукшин),

„У озера” (1970, реж. Сергей Герасимов), „Дневной поезд” (1976, реж. И. Селезньова), „Москва слезам не верит” (1979, реж. В. Меншов), „Влюблен по собственному желанию” (1982, реж. С. Микаелян) Изследвани са презентираните исторически особености на топоса и неговите семиотични проекции на пространство с особен статут в съветската култура, свързано с идеализъм, прогресивно мислене, духовност, памет и съхранение на културното наследство.

15:45 часа ВАНЯ АНГЕЛОВА (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетска библиотека) Съвременната университетска библиотека – ключов ресурсен център за преподаватели и научни работници

В доклада се поставят въпроси, свързани с разбирането за съвременната университетска библиотека като ключов ресурсен център за преподаватели и научни работници. Един от акцентите е поставен върху значимата роля на библиотеката в научноизследователската дейност на академичната общност. Отчасти, защото научните и образователните ресурси са съсредоточени в библиотеката, но и поради навика на потребителите. Като се има предвид значението на научните изследвания и висококачествените публикации, които отговарят на съвременните тенденции в развитието на науката, международните стандарти и публикационната етика, трябва да се каже, че библиотеката остава в центъра на вниманието на университета като научен център.

16:00 часа  Д-Р МАЛИНА ДИМИТРОВА (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетска библиотека) Има ли място емоционалният маркетинг в Университетската библиотека?

В доклада  се обосновава тезата за необходимостта от създаване на емоционална връзка между институцията и потребителя. Изяснява се, че в сферата на библиотечните услуги могат да се създават и успешно да се управляват емоционални преживявания, които да формират лоялни и ангажирани потребители. Обобщено са представени практики за взаимодействие с читателите на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, Софийски университет.

16:15 часа МАРИЯ ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА-ДАНАИЛОВА (Административен съд Велико Търново) "Отговорност на изпълнителния орган по АПК"

Докладът разглежда отговорността на органа по изпълнение по АПК, който съгласно чл. 271, ал. 1 т. 1 и т. 2 може да бъде административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, или съдебен изпълнител. От друга страна, съдебните изпълнители като органи за изпълнение срещу административен орган могат да бъдат както държавни, така и частни, като отговорността, която носят е различна.

16:30 – Дискусия

Закриване на кръглата маса

Университетската библиотека отбелязва своята 60-годишнина
На 27. 04. 2023 г. с тържествено събрание в зала „Европа“ на Ректората на Великотърновския университет започна тържественото честване на 60-годишнината от основаването на Университетската библиотека. На него освен официалните гости присъстваха и преподаватели от различни факултети, читатели и поколения библиотекари, работили през годините в библиотеката. Модератор на събитието бе Невена Атанасова.

Събитието беше открито с приветствие на проф. д-р Димитър Димитров, заместник-ректор по международната дейност на Университета, който поздрави всички присъстващи от свое и от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов. Проф. Димитров отбеляза, че няма нищо по-хубаво от физическата книга, а духовността не може да бъде постигната без наличието на библиотеки. „Честит празник! Честит Ден на духовността и културата“, каза в края на приветствието си заместник-ректорът по международната дейност.

Проф. дн Красимира Мутафова, директор на ИБИК, изнесе тържествено слово на тема: „Университетската библиотека – минало и перспективи“ . В него тя припомни накратко историята на библиотеката и не пропусна да отбележи, че всички постигнати успехи не биха били възможни без усилията и разбирането на университетските ръководства. Проф. дн Красимира Мутафова благодари на всички колеги, работили и работещи през годините в Библиотеката – хора, приели професията си като кауза, които се отдават на опазването и развитието на книжния фонд и привличането на все повече читатели.

Тържеството бе съпроводено от съпътстващата изложба  „Старопечатни книги от фонда на Университетската библиотека“. Празничното отбелязване на 60-годишнината на Университетската библиотека продължи с откриване на юбилейната кръгла маса на тема на тема: Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование.
Фотоизложба „Съвременното лице на книгата“ с автор Петя Калушкова

Във фоайето пред зала „Европа“ на Ректората бе открита фотоизложбата „Съвременното лице на книгата“ с автор Петя Калушкова.

Проф. д-р Красимира Мутафова, директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, представи Петя, която е част от Университетското издателство и е възпитаник на Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет. Експозицията показва новата визия, която авторката налага при подготовката на новите издания на Университета. Изложбата е част от тържествата, с които се отбелязва 60-годишнината на Университетската библиотека.
Представяне на книгата „Търновската архиепископия – патриаршия през XIII-XIV век“

На 6 април в Информационно – библиотечния и издателски комплекс при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя представянето на второто издание на книгата „Търновската архиепископия – патриаршия през XIII-XIV век“ с автор д-р Ива Инджова. Събитието бе организирано от Регионален исторически музей – Габрово и Централната университетската библиотека.  За книгата говориха: проф. дн Красимира Мутафова – директор на ИБИК, изтъкнат османист и дългогодишен университетски преподавател, гл. ас. д-р Момчил Младенов – преподавател във Великотърновския университет, г-н Росен Йосифов – директор на РИМ – Габрово, Христинка Шепелева – гл. уредник в музея.

На събитието присъстваха: г-жа Любка Тинчева – директор на Националния музей на образованието – гр. Габрово и нейни колеги, г-н Пламен Мадемов – директор на ИМ – Горна Оряховица, доц. д-р Светла Атанасова и д-р Симеон Цветков от РИМ – Велико Търново, д-р Тихомир Тончев от ДА–Велико Търново, преподаватели от Историческия и Богословския факултет на ВТУ, от Стопанския факултет на ТУ – Габрово, представители на регионални и университетски библиотеки от двата града, колеги, гости и студенти.

Книгата „Търновската архиепископия–патриаршия през XIII-XIV в.“ излиза за първи път през 2017 г. , на база дисертационния труд на д-р Ива Инджова. В изследването си авторката проследява процесът на учредяване, утвърждаване, развитие и упадък на Българската църква през XIII-XIV в., представя развитието на църквата на фона на политическия живот във Второто българско царство. Мястото и ролята на Търновската архиепископия – патриаршия като инструмент на държавата. Поставен е акцент върху нейното вътрешно състояние и устройство, като за целта е приложен просопографски метод на изследване на търноските патриарси, митрополити и епископи през XIII-XIV в. Отразени са имената на 16 патриарси на Търново, както и тези на 61 митрополити (при 33 известни митрополити от началото на помениалната част на Синодика) и 16 епископи. Анализиран е личният принос на царете и църковните предстоятели за утвърждаването на православието в Европа. Разгледан е духовния живот, неговата специфика и влиянието на църквата в и от източноправославния свят. 

Изложба „Дарението на проф. д-р Любен Прашков“

Изложбата, експонирана в Православния център "Проф. Тотю Коев" е първата от поредицата изложби, посветени на дарителите на Университетската библиотека. Тя представя дарените над 1300 тома от личната библиотека на проф. Любен Прашков от неговия син – г-н Кирил Прашков и съпругата му г-жа Ярослава Бубнова. Това е едно от най-големите дарения, които Университетската библиотека получава през последните години. Изданията от библиотеката на проф. Прашков са обработени и са предоставени на читателите. В екпозицията редом с приносните монографии на д-р Любен Прашков и художествените албуми, съставени от него, могат да бъдат разгледани книги с дарствени надписи от видни български и чужди учени. В изложбата са представени и част от живописните платна на учения, чиято първа специалност е "Живопис".

На събитието присъстваха проф. дн Вихрен Бузов – зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията, проф. д-р Магдалена Легкоступ – зам.- декан на Православния богословски факултет на ВТУ, проф. д-р Николай Кънев – декан на Историческия факултет, проф. дн Красимира Мутафова – директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, студенти, докторанти и преподаватели от Православния богословски факултет. Модератор на събитието бе проф. д-р Миглена Прашкова, която откри срещата с приветствие към гостите.

Дарителите получиха скромен дар от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов, който бе поднесен от проф. дн Вихрен Бузов, заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията. Проф. дн Красимира Мутафова им връчи специалните дарителски сертификати на Университетската библиотека.


За втора поредна година Университетско издателство отново посрещна стажанти от СУ „Емилиян Станев“

За втора поредна година издателството на Великотърновския университет посрещна стажанти от паралелка „Графичен дизайн“, СУ „Емилиян Станев“. Ръководители на стажа от страна на училището бяха заместник-директорката Анна Павлова и преподавателят по графичен дизайн Галя Георгиева. Техен наставник беше Петя Калушкова – графичен дизайнер в издателството на Великотърновския университет.

През двете седмици на обучение осемте стажанти – ученици от Х и ХI клас – се запознаха подробно с работните процеси в издателството и в полиграфичната база и получиха по две задания, които трябваше да изпълнят. Десетокласниците трябваше да направят лого на тема „Шевици“, а единадесетокласните – да изработят пощенски марки. Другата задача беше проект за корица за книга. В последния ден от практиката учениците представиха и защитиха проектите си. Проф. Косев предостави възможност стажа да бъде проведен на територията на Факултета по изобразително изкуство. Стажантите имаха възможност да присъстват на защитите на дипломните проекти на студентите от катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“ и да се запознаят подробно с предлаганите специалности и възможностите за обучение във факултета. През последния ден от стажа учениците бяха в полиграфичната база на Университетското издателство. Детелина Атанасова и Марин Кукумеев с вещина и любопитство им помагнаха да видят продуктите от своята двуседмична работа. Проф. д-р Красимира Мутафова получи от г-жа Анна Павлова, заместник-директор на СУ "Емилиян Станев", благодарствено писмо, подписано от д-р Кина Котларска, директор на училището.Представяне на сборника LAUREA в чест на 80-годишнината на доц. д-р Владимир Попов
В зала „Европа“ в Ректората на Великотърновския университет се състоя представяне на Сборника „LAUREA – изследвания в чест на 80-годишнина на доц. д-р Владимир Попов“. Сборникът, който е дело на Историческия факултет и на Информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, включва 37 статии на учени от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ, Националния археологически институт с музей към БАН, Института за балканистика с център по тракология към БАН, Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, Литва, Харковския национален университет и др., както и текстове с думи на признателност от бивши колеги, приятели и служители.

В навечерието на неговия личен празник, 21 април, академичната общност засвидетелства за пореден път уважението си към доц. д-р Владимир Попов, първия демократично избран ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и любим преподавател на поколения студенти. Заместник-ректорът по научната дейност проф. д.и.н. Милко Палангурски отправи приветствие към доц. д-р Владимир Попов от името на академичното ръководство и специално от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.

Представяне на сборника "Граматика на духа", посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Любка Стоичкова

На 31.05.2022 г. в Студентската  читалня на Университетската библиотека се състоя представянето на сборникът  „Граматика на духа”, издаден в чест на 70-годишнината на доц. д-р Любка Стоичкова.

На събитието, организирано от Катедрата по съвременен български език към Филологическия факултет,  присъстваха проф. д-р Ценка Иванова – декан на Филологическия факултет; доц. д-р Владимир Владов – зам. декан на Филологическия факултет; проф. д-р Красимира Мутафова – директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс; проф. д.ф.н. Иван Харалампиев – ректор на Великотърновския университет (1999 – 2007); проф. д-р Петко Ст. Петков; колеги; студенти и гости.

Модератор на събитието бе чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, който направи кратък преглед на изданията на Катедрата по съвременен български език, както и ретроспекция на изминатия от доц. д-р Любка Стоичкова път. Доц. д-р Верка Иванова представи учения и човека Любка Стоичкова, а гл. ас. д-р Теодора Рабовянова и гл. ас. д-р Велин Петров направиха кратко представяне на съдържанието на сборника.

„Граматика на духа” съдържа 42 статии на изявени изследователи от България и чужбина в областта на българската граматика, лексикологията и лексикографията, лингвокултурологията и психолингвистиката, езиковото обучение и езиковата култура, както и върху езика на българската литература.

Университетска библиотека беше домакин на представянето на „Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия“ от Секцията по българска диалектология и лингвистична география
На 18. 05.2022 г. в Университетската библиотека бе представена Интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия, с модератор доц. д-р Владислав Маринов. На събитието присъстваха г-н Нейко Генчев – зам.-кмет на Велико Търново с ресор „Хуманитарни дейности“, проф. д-р Ценка Иванова – декан на Филологическия факултет, доц. Д-р Николай Кънев– декан на Историческия факултет, доц. д-р Владимир Владов – Зам. декан на Филологическия факултет, колеги, студенти и гости.

Интерактивната кулинарна езикова карта на България бе представена от проф. д-р Ана Кочева и проф. д-р Славка Керемидчиева от Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките. Учените картографират българската езикова територия и реализират най-крупното диалектно проучване през 21 век. Изследването цели да покаже особеностите на българските диалекти посредством традиционни кулинарни рецепти. Картата непрекъснато се обновява с нови материали от теренните проучвания. Проф. Ана Кочева споделя: „Освен за говорите и за старите български блюда тази карта носи много информация за българина, за неговия живот, навици, обичаи.“

Поради големия интерес от чужбина екипът по проекта работи и върху създаването на английска версия на сайта. Интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия може да се разгледа подробно интернет на адрес: https://ibl.bas.bg/kulinar/kulinarna-karta.html


Представяне на монографичния труд на проф. д-р Красимира Мутафова „Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от XV-XVIII век“
На 17 май 2022 г. в зала „Европа“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бе представен монографичния труд на проф. д-р Красимира Мутафова „Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от XV-XVIII век“.

На събитието присъстваха проф. проф. д-р Димитър Димитров – зам.-ректор по международната дейност, доц. д-р Димитър Симеонов – зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Николай Кънев – декан на Историческия факултет, проф. д-р Ценка Иванова – декан на Филологическия факултет, доц. д-р Надежда Христова – зам.-декан на Историческия факултет, колеги и гости.

Заместник-ректорът на Великотърновския университет доц. д-р Димитър Симеонов отправи поздрав от свое име и от името на ректорското ръководство. Той посочи, че въпреки нелеките административни ангажименти проф. Мутафова остава вярна на усилената и задълбочена работа научна работа. Деканът доц. д-р Николай Кънев поднесе приветствие и от името на Историческия факултет.

Модератор на събитието беше ас. д-р Невена Неделчева, която направи кратък библиографски преглед на научните публикации на проф. Мутафова. Книгата бе представена от доц. д-р Гергана Георгиева.


Тържествено откриване на Библиотечно-информационния център в четвърти корпус на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
На 9 май 2022 г.  бе официалното откриване на реновираният Библиотечно-информационен център – Корпус 4 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.  Той обединява фондовете на Стопанския факултет и на факултет „Математика и информатика“.

На събитието присъстваха Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов, проф. д.и.н. Милко Палангурски – заместник-ректор по научната дейност, проф. д-р Красимира Мутафова – директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, проф. д.н. Пенчо Пенчев – декан на Стопанския факултет, доц. д-р Марияна Николова – декан на факултет „Математика и информатика“, преподаватели и студенти.

Лентата бе прерязана от проф. д-р Христо Бонджолов, Ректор на Великотърновския университет, който изрази радостта си и отбеляза, че с огромно удоволствие открива реновираната библиотека. „Изключително съм щастлив, че днес имаме толкова позитивно събитие – откриване на обновена библиотека. След две години на пандемия, когато вече сме в присъствено обучение, ми се иска да върнем студентите отново в Библиотеката. Младите хора на Великотърновския университет са четящи и ръководството полага усилия да създаде условия това да продължи в по-добра среда.“

Проф. д-р Красимира Мутафова,  също не скри вълнението си от повода за събитието и припомни, че библиотеката е резултат от екипната работа на колегите от Централна университетска библиотека и филиалните библиотекари.

Част от събитието бе и връчването на дарение от катедра „Стопанско управление“ по повод 30-годишния юбилей.  Дарението бе връчено от проф. д.н. Пенчо Пенчев, декан на Стопанския факултет и р-л катедра „Стопанско управление“. Един от първите дарители на реновирания БИЦ бе и проф. д-р Иван Марков, който дари авторски книги.Среща разговор с проф. д-р Красимира Мутафова и представяне на Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“
На 15. 04. 2022 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ беше поставено началото на поредица от събития, посветени на 30-годишнината от основаването на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 

Проф. д-р Красимира Мутафова, директор на ИБИК,  направи кратка ретроспекция на дейността на Издателството.

В изказването си тя постави акцент върху съвременните предизвикателства, пред които е изправена университетската книга. Изтъкна ролята на научните списания и успехите, които екипът постига, за да представи достойно научната продукция на Великотърновския университет.СПОДЕЛИ В