Лаборатория по приложна академична етика

Лабораторията по приложна академична етика е създадена по предложение на Факултетния съвет (ФС) на Философски факултет (Протокол № 3/27.05.2020 г.) и с решение на Академичния съвет (Протокол №8/08.06. 2020).

Лаборатория по приложна академична етика е създадена като част от работната програма на проект „Полова диференциация в академичната среда“, договор № КП-06-М25/1 от 13.12.2018 г., финансиран от фонд „Научни изследвания“ в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2018г.“ Изследователското звено е с утвърден статут и план за дейност. Предмет на дейност на лабораторията е да развива изследователска, експертна и учебно-практическа дейност в областта на изследванията на пола, кариерните перспективи, етичните отношения в академичната среда, както и всички ценности заложени в Европейската харта на изследователите.

Ръководител-координатор: доц. д-р Деница Узунова

Контакти: d.uzunova@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В