Проекти


Ролята на личността за качеството на научните изследвания в светлината на шестдесетата годишнина на Великотърновския университет

Общи цели на проекта:

Проектното предложение е свързано с предстоящото през 2023 г. тържествено отбелязване на 60 години от създаването на Великотърновския университет. Съхраняването на паметта за научните достижения и открития на учените от ВТУ ще превърне висшето училище в център и движеща сила не само на научни, но и на културни и социални иновационни процеси на регионално, национално и европейско ниво. Основни акценти:

Представяне на значима личност от академичната общност на ВТУ чрез нейните научни постижения и открития с непреходна стойност за българската и световната наука. Съхраняване на достиженията на научноизследователската дейност на отделните значими учени от ВТУ, което ще позволи да се оформи архив на научноизследователската памет на висшето училище, а чрез средствата на електронните медии и другите комуникационни канали той да се популяризира в страната и в чужбина и по този начин да се привлекат още български и чужди граждани за обучение във висшето училище.

Осигуряване на приемственост и възстановяване на историческата връзка с първосъздателите на Великотърновския университет, популяризиране на тяхното научноизследователско наследство и сред социални групи извън рамките на научната общност, като например учениците и членовете на българската диаспора в чужбина.

Специфични цели на проекта:

Изработване на пътуващата изложба, отразява най-значимите научни постижения и открития на проф. дин Казимир Попконстантинов

Издаване на сборник от най-значимите публикации на учения, който да бъде издаден като книжно тяло.

Превод на английски и руски език на предговора и анотациите към отделните публикации.

Подготовка и отпечатване на сборника в Университетското издателство.

Установяване на контакти с академичните общности на висши училища, научни институти и друг тип организации не само в България, но и в Европа, за да потвърдят приемането на пътуващата изложба.


Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование
В основата на проектното предложение са предстоящата шестдесета годишнина на ВТУ и на Университетската библиотека и нейното тържествено честване.

Основни цели и задачи:

Повишаване на качеството и ускоряване на технологичното развитие на УБ съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.;

Предоставяне на качествен и бърз достъп до наличната литература във фонда на УБ на изследователите и на обществеността;

Дългосрочно създаване на дигитални колекции за съхраняване на книжния фонд на УБ и подпомагане на научните изследвания на учени от различни отдели на знанието; - Разширяване на колекцията от обучителни семинари, насочени към студентите, докторантите и преподавателите от ВТУ;

Обмяна на опит с водещи регионални и университетски библиотечни центрове; Модернизация и оптимизация на информационно-библиотечната дейност в УБ чрез подобряване на технологичните и софтуерни възможности;

Отбелязване на 60-годишнината от създаването на УБ с организирането на научен форум (кръгла маса „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“), изложба, пътуващ семинар, като част от честванията за 60-годишнината на ВТУ;

Публикуването на подготвения през 2020-2022 г. сборник „Дигитализация, библиотеки, образование и наука“, който е резултат от успешно приключили предходни проекти на УБ;


Университетското издателство и бъдещето на научноизследователската дейност във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
Проектното предложение е съобразено с Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г., както и със Стратегията за развитие на ВТУ до 2025 г. Негова основа са научното знание, резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи от ВТУ в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация. Основният обект на проектното предложение е научноизследователската дейност на академичната общност във ВТУ, реализирана чрез научните издания – монографии и периодика, отпечатвани в Университетското издателство.

Основни цели и задачи:

На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съобразени с утвърдената редакционна политика на научните списания, поредичните издания, монографиите, учебниците и учебните помагала;

Въвеждане на установени стандарти за публикуване на научни издания от Университетското издателство;

Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg), (3.) чрез участие на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, (4.) чрез въвеждането в работен режим на е-книжарницата, и чрез различни други канали и дигитални платформи.

Разпространяване на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, монографично изследване, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); Публично огласяване на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация;

Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетското издателство на ВТУ в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи.


Инфраструктурен общоуниверситетски проект “Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към Информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Общоуниверситетски проект: Създаване на устойчив механизъм за развитие на печатните комуникации чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)
Проектът има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Дигитализирането на научната периодика 1878–1900 г. и личните дарителски колекции ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВТУ.

В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ).


СПОДЕЛИ В