Проекти


Ролята на личността за качеството на научните изследвания в светлината на шестдесетата годишнина на Великотърновския университет

Общи цели на проекта:

Проектното предложение е свързано с предстоящото през 2023 г. тържествено отбелязване на 60 години от създаването на Великотърновския университет. Съхраняването на паметта за научните достижения и открития на учените от ВТУ ще превърне висшето училище в център и движеща сила не само на научни, но и на културни и социални иновационни процеси на регионално, национално и европейско ниво. Основни акценти:

Представяне на значима личност от академичната общност на ВТУ чрез нейните научни постижения и открития с непреходна стойност за българската и световната наука. Съхраняване на достиженията на научноизследователската дейност на отделните значими учени от ВТУ, което ще позволи да се оформи архив на научноизследователската памет на висшето училище, а чрез средствата на електронните медии и другите комуникационни канали той да се популяризира в страната и в чужбина и по този начин да се привлекат още български и чужди граждани за обучение във висшето училище.

Осигуряване на приемственост и възстановяване на историческата връзка с първосъздателите на Великотърновския университет, популяризиране на тяхното научноизследователско наследство и сред социални групи извън рамките на научната общност, като например учениците и членовете на българската диаспора в чужбина.

Специфични цели на проекта:

Изработване на пътуващата изложба, отразява най-значимите научни постижения и открития на проф. дин Казимир Попконстантинов

Издаване на сборник от най-значимите публикации на учения, който да бъде издаден като книжно тяло.

Превод на английски и руски език на предговора и анотациите към отделните публикации.

Подготовка и отпечатване на сборника в Университетското издателство.

Установяване на контакти с академичните общности на висши училища, научни институти и друг тип организации не само в България, но и в Европа, за да потвърдят приемането на пътуващата изложба.


Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование
В основата на проектното предложение са предстоящата шестдесета годишнина на ВТУ и на Университетската библиотека и нейното тържествено честване.

Основни цели и задачи:

Повишаване на качеството и ускоряване на технологичното развитие на УБ съгласно Стратегията за развитие на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2017 – 2025) и Стратегическата иновационна програма за периода 2020 – 2025 г.;

Предоставяне на качествен и бърз достъп до наличната литература във фонда на УБ на изследователите и на обществеността;

Дългосрочно създаване на дигитални колекции за съхраняване на книжния фонд на УБ и подпомагане на научните изследвания на учени от различни отдели на знанието; - Разширяване на колекцията от обучителни семинари, насочени към студентите, докторантите и преподавателите от ВТУ;

Обмяна на опит с водещи регионални и университетски библиотечни центрове; Модернизация и оптимизация на информационно-библиотечната дейност в УБ чрез подобряване на технологичните и софтуерни възможности;

Отбелязване на 60-годишнината от създаването на УБ с организирането на научен форум (кръгла маса „Университетска библиотека – културно и духовно пространство, пресечна точка на академичното познание и образование“), изложба, пътуващ семинар, като част от честванията за 60-годишнината на ВТУ;

Публикуването на подготвения през 2020-2022 г. сборник „Дигитализация, библиотеки, образование и наука“, който е резултат от успешно приключили предходни проекти на УБ;


Университетското издателство и бъдещето на научноизследователската дейност във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
Проектното предложение е съобразено с Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. и е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г., както и със Стратегията за развитие на ВТУ до 2025 г. Негова основа са научното знание, резултатите от научните изследвания и постиженията на научните колективи от ВТУ в условията на дигитална среда и отворен достъп до научна информация. Основният обект на проектното предложение е научноизследователската дейност на академичната общност във ВТУ, реализирана чрез научните издания – монографии и периодика, отпечатвани в Университетското издателство.

Основни цели и задачи:

На изследователите и на обществеността като цяло да се предостави достъп до качествени научни публикации, научноизследователски данни и други научноизследователски резултати и достижения в научните области, съобразени с утвърдената редакционна политика на научните списания, поредичните издания, монографиите, учебниците и учебните помагала;

Въвеждане на установени стандарти за публикуване на научни издания от Университетското издателство;

Дългосрочно съхраняване на резултатите от научните изследвания на ВТУ (1.) чрез дигитален печат на научните списания, (2.) чрез поддръжка и развитие на вече изградената дигитална инфраструктура за научна периодика на ВТУ с цел споделяне и отворен достъп (http://journals.uni-vt.bg), (3.) чрез участие на Университетското издателство в ежегодните книжни изложения, организирани от Асоциация „Българска книга“, (4.) чрез въвеждането в работен режим на е-книжарницата, и чрез различни други канали и дигитални платформи.

Разпространяване на резултатите от научните изследвания и осигуряване на възможност за използването им независимо от канала за разпространение (научно списание, монографично изследване, дигитална инфраструктура, трансмедийни канали и др.); Публично огласяване на научните постижения чрез използване на възможностите за споделянето им на различни платформи за научна информация и осигуряване на DOI (Digital Object Identifier) за научните публикации с цел автентификация;

Създаване на публичност и комуникиране на научните постижения чрез използване на възможностите на събитийния мениджмънт и представяне на Университетското издателство на ВТУ в книжни изложения и чрез различни канали и дигитални платформи.


Инфраструктурен общоуниверситетски проект “Създаване на информационно-образователен център за дигитализация към Информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Лаборатория за дигитализация и обособяване на модерни пространства за образователна и научно-изследователска дейност в Униврситетската библиотека на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Общи цели на проекта:
 Проектното предложение обединява конкретни практико-приложни цели, реализирането на които би превърнало Университетската библиотека на ВТУ в нова, модерна библиотека, отговаряща на нуждите на специализираната и по-широка читателската аудитория и на съвременните тенденции в развитието на Великотърновския университет като научна и образователна институция. Преминала успешно през етапите на класическа библиотека, автоматизирана и електронна библиотека, през последните години Университетската библиотека на ВТУ приема предизвикателството за надграждане на дигиталната си библиотека чрез създаването на: – Читалня за офлайн дигитални колекции – блок 2, зала 1, която да предоставя на изследователите дигитален корпус от копия на ръкописи, приписки от старопечатни книги и други колекции от фонда на библиотеката, както и общоуниверситетски научни архиви. Предвижда се дигиталните копия да се съхраняват на сървър, като до създадения информационен дигитален масив от данни ще има регламентиран достъп. С цел предпазване на дигиталните обекти от неправомерно ползване, записване, изпращане чрез различни комуникационни канали в интернет, устройствата, на които ще се ползват дигиталните обекти, не следва да имат достъп до интернет, както и възможност за записване на външни носители на информация. Ползването на ресурсите ще се организира по специална процедура и допълнително приети правила. – Читалня Медиатека – блок 2, зала 2, в която да бъдат събрани всички документи на нетрадиционни носители – микрофилми, аудиовизуални архиви и други документи на нетрадиционни носители. Осигуряване на възможност за дигитализиране на колекциите на ВТУ микрофилми, аудиовизуални записи, дискове и други медийни ресурси на електронни носители. – wi-fi ЗОНА – фоайе на библиотеката (бивш гардероб). Wi-Fi зоната ще се превърне във функционално комфортно пространство, посещавано от голям брой студенти и преподаватели. Това ще помогне за натрупване на нови знания и ще стимулира учебния процес и научноизследователската дейност във ВТУ. Осигуреният Wi-Fi ще дава възможност за самостоятелно четене, групова работа и дискусии на място и в онлайн среда. Пространството ще се трансформира в споделена зона за групови дискусии на студенти и докторанти. Така, освен в място за четене, обучение и достъп до информационни ресурси, Университетската библиотека ще се превърне и в предпочитано място за социални контакти и различни образователни и културни инициативи.
Стимулиране на научноизследователската и художественотворческата дейност на докторантите и младите изследователи чрез академичните достижения на изявени учени от Великотърновския университет
Общи цели на проекта:
 - Разгръщане на научноизследователската дейност на ВТУ с фокус към обучаваните български и чужди граждани в докторски програми и утвърждаване престижа на институцията на национално и международно ниво.
- Разширяване състава на участниците в ежегодната общодокторантска конференция с чуждите докторанти на ВУ и утвърждаването ? като традиционна форма на академичен диалог по дискусионни научни проблеми.
- Разгръщане на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите с представители на други академични общности у нас и в чужбина.
- Разработване на съвместна дългосрочна програма за сътрудничество между всички звена във ВУ, които са свързани с обучението на докторанти.
- Подпомагане на издателската дейност на ВТУ чрез подготовка и публикуване на кн. VI на ежегодно издание със заглавие „Докторантски сборник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
- Провокиране интереса на български и чужди постдокторанти и студенти (бакалаври и магистри) към екипна научноизследователска работа и изява.
- Допълване на вече създадения през 2023 г. архив на научноизследователските достижения на ВТУ като част от отбелязването на 60 години от създаването на висшето училище с достижения на художественотвроческата дейност на изявен учен от Университета.
- Отваряне на ново поле за изява на международната дейност на ВТУ чрез разширяване на контактите със студенти (магистри и бакалаври), докторанти и постдокторанти от други академични общности у нас и в чужбина, както и със социалните групи на учениците и членовете на българската диаспора в чужбина.
- Създаване на възможност за разработване на съвместна програма за сътрудничество между всички звена във ВТУ, които са свързани с иновативното обучение на студентите и докторантите.
- Създаване на ново поле за развитие и на издателската дейност на ВТУ чрез участие в подготовката и публикуването на албум с непубликувани илюстрации от значим учен на висшето училище.
- Провокиране интереса на български и чужди граждани, запознали се с пътуващата изложба и придружаващите я компактдиск и албум, да се обучават в бакалавърските и магистърските програми на ВТУ.
Подобряване на възможностите за научноизследователска изява на академичния състав на ВТУ чрез техническо модернизиране на Университетското издателство и повишаване професионалната квалификация на неговите служители
Общи цели на проекта:
 – Осъществяване на стратегическите цели на ВТУ и чрез Университетското издателство, което да реализира структуроопределящи за висшето училище дейности в научноизследователската, художественотворческата и издателската област.
– Утвърденият академичен диалог между служителите на УИ и членовете на академичната общност на ВТУ да премине към висока степен на професионализация на предлаганите в УИ услуги и дейности.
– Да продължи разгръщането на научноизследователския и художественотворческия потенциал и на служителите в УИ, като им се даде възможност да повишат своята квалификация чрез поредица от дискусионни семинари, уъркшопове и включване в създадената през 2023 г. научна група към Информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ.
– Създаване и поддържане на контакти с други академични издателства към висшите училища и научните институции не само в България, но и в чужбина.
Общоуниверситетски проект: Създаване на устойчив механизъм за развитие на печатните комуникации чрез оптимизиране и интензифициране на издателската дейност Дигитализация на културно и историческо наследство (Научна периодика 1878–1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека на ВТУ)
Проектът има за цел да продължи започналото през 2019 г. дигитално архивиране и сканиране на редки и ценни старопечатни книги и периодични издания, излизали в периода от 1649 до 1878 г., специализирани материали към ИБИК на ВТУ, на научна литература, свързана с изследователския и образователния процес, както и да прехвърли процеса към личните дарителски колекции от филиалните библиотеки в Историческия, Филологическия и Православния богословски факултет. Дигитализирането на научната периодика 1878–1900 г. и личните дарителски колекции ще улесни достъпът на повече изследователи до тези ценни издания и ще подпомогне научноизследователския и образователния процес във ВТУ.

В трите филиални библиотеки са обособени лични дарителски колекции на: Стефан Дичев, Христо Вакарелски, Магда Христодулова (ИФ); Нестор, епископ Смоленски, проф. Тотю Коев, проф. д-р Любен Прашков (ПБФ); проф. Иван Гълъбов, проф. дфн Пеньо Русев, Йордан Вълчев (ФФ).


СПОДЕЛИ В