Информационни дни по проект TEACHmi

През м. март 2022 г. в Педагогически колеж - Плевен се проведоха информационни дни по проект TEACHmi - TEACHER PREPARATION FOR MIGRANT SCHOOL INCLUSION. В четири срещи екипът, участващ в проекта, представи информация относно неговите цели и реализация пред различни заинтересовани страни – студенти, учители и други педагогически специалисти. Участниците бяха запознати с основните проектни дейности и резултатите от тях – разработените тематични модули, методически ресурси, материали с практическа насоченост, имащи за цел да подпомогнат учителите в работата им с ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти.

Тематиката на дейностите заинтригува бъдещите и настоящите педагози и провокира много въпроси, свързани с различни аспекти на работата в мултикултурна среда, приобщаването и образователната интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

In March 2022, Info days under the TEACHmi project - TEACHER PREPARATION FOR MIGRANT SCHOOL INCLUSION were held at the College of pedagogy - Pleven. In four meetings, the team participating in the project presented information about its goals and implementation to various stakeholders - students, teachers and other pedagogical specialists. The participants were acquainted with the main project activities and their results - the developed thematic modules, methodological resources, materials with a practical focus, aimed at helping teachers in their work with students of different ethnic backgrounds, incl. migrants.

The topics of the activities intrigue future and current educators and provoke many issues related to various aspects of working in a multicultural environment, inclusion and educational integration of children and students from ethnic minorities.


СПОДЕЛИ В