История

Издателството на Великотърновския университет е наследник на основаната през 1971 г. печатна база, превърнала се през годините в основно университетско звено. На 20.04.1992 г.  то е регистрирано в Националната ISBN агенция – София, с международен стандартен книжен номер 524. С решение на Академичния съвет през 2016 г. е създадена нова структура – Информационно-библиотечен и издателски комплекс – в която са обединени Университетската библиотека и издателството.

                                                                                                                 

Издателството изпълнява програмата на Университета за книгоиздаване и книгоразпространение, като обезпечава преди всичко текущия образователен процес, включва се в националния книжен пазар и публикува съвременна българска книжнина, вкл. художествена. От 2016 г. то добавя към своята специализация и публикуването на електронни издания.

Появило се на книжния пазар преди 30 години, през 1992 г., Издателството на Великотърновския университет се специализира в публикуването на академична литература – научна, научнопопулярна, учебна, учебно-помощна литература, списания, годишници, тематични поредични издания, юбилейни сборници – насочена както към специализираната аудитория, така и към докторантите, постдокторантите, студентите, кандидат-студентите, учениците и всички ценители на българската книга.


СПОДЕЛИ В