Съобщение за педагогическата практика на спец. „Учителска правоспособност“ (ЗО, ДО, НП „Мотивирани учители“, втори летен сем., уч. 2021/2022 год.)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО КВАЛИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“  ЗАДОЧНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (И НП „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“) ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА (ВТОРИ СЕМЕСТЪР)

В изпълнение на Ректорска заповед № РД-10-126 от 25.01.2022 г. (т. 6) и след взето решение от членовете на Съвета на Центъра за квалификация (Протокол № 2 от 08.03.2022 г.) Ви информираме, че през втория семестър на учебната 2021–2022 година педагогическата практика на специализантите от квалификационната програма „Учителска правоспособност“, задочно и дистанционно обучение (включително и НП „Мотивирани учители“), в Центъра за квалификация към ВТУ ще се проведе според актуалната ситуация в училищното образование, възможностите за достъп в училищата и броя на специализантите в педагогическите групи, както следва:

  • хоспитиране – присъствено и/или електронно (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex;
  • текуща педагогическа практика – присъствено и/или електронно (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex;
  • стажантска практика – присъствено и/или електронно (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex.
СПОДЕЛИ В