Библиотека към Исторически факултет

Филиалната библиотека към Историческия факултет е създадена  през 1980 г., след решение на Академичния съвет на ВТУ. Притежава богат специализиран фонд от над 13 хил. библиотечни единици: книги и периодични издания на български и чужди езици, дипломни работи, отпечатъци на статии, брошури, CD и др. Също така притежава и богат справочен фонд от общи и отраслови справочници, речници и енциклопедии, карти, атласи. Принос за обогатяването на библиотечната колекция имат видни български историци и университетски преподаватели. Филиалната библиотека към Историческия факултет разполага с 52 читателски места, от които 3 компютъризирани.

По решение на Факултетския съвет на ИФ от 2016 г. в рамките на библиотеката функционира и Научен архив „Проф. д.и.н. Петър Тодоров“. Създаден на основата на дарения личен архив на проф. д.и.н. П. Тодоров има за цел да съхранява и опазва дарените лични документални и други архиви с историческа значимост, както и да осигурява достъпа.

СПОДЕЛИ В