Провеждане на избори за Студентски съвет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, мандат 2022 - 2024 г.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
СТУДЕНТСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Механизъм на гласуване


 1. Изтегляте съответната бюлетина за вашия факултет от Сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет (https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=1&page=5801) или от страницата на Студентски съвет във фейсбук (https://www.facebook.com/st.s.univt/).
 2. Попълвате бюлетината в word формат съобразно обявената квота за съответния факултет.
 3. При попълването следвате указанията на СИК, написани в самата бюлетина. Нямате право по никакъв начин да променяте нищо по бюлетината, която СИК е утвърдила. Всичко останало води до нейната невалидност.
 4. Изпращате бюлетината от вашата СЛУЖЕБНА поща в Office 365 на специално направено поща за изборите на Студентската избирателна комисия: sik.izbori2022.vtu@gmail.com в word формат.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
СТУДЕНТСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ

С оглед на това, че образователната система се намира в извънредна епидемична обстановка от 2 години, свързана с Ковид-19, и с неясен хоризонт за протичане на същата. С оглед на нормативните документи,  заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки, изм. и доп. със заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на основание чл. 61,ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63В от Закона за здравето се въвежда извънредна епидемична обстановка, удължена с решение на Министерски съвет по предложение на Главния държавен здравен инспектор, Становище от Националното представителство на студентските съвети в Република България с изх. № 042 от 14.02.2022 г., Становище от Централната избирателна комисия на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” от 14.02.2022 г., въведеният зелен сертификат в университетите и практическата невъзможност за провеждане на присъствени избори,

Студентската избирателна комисия въз основа на решение на Управителен съвет на Студентски съвет от 11.02.2022 г., съгласно Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет,

Определя срок за прием на документи за кандидати за избори за Студентски съвет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, мандат 2022 - 2024 г., както следва:

От

16.02 до 17:00 часа на 17.02.2022 г. на имейл адрес: izbori2022.vtu@gmail.com

Необходими документи:

 1. Подписано заявление по образец – линк за изтегляне ще бъде публикуван в E-Студент, уеб сайта на ВТУ (Раздел Студентски съвет) и страницата на Студентски съвет във фейсбук.
 2. Документ, удостоверяващ студентски права – уверение или копие на заповед за зачисляване на докторант, заверено в Отдел “Докторанти”.

Кандидатите ще бъдат обявени на 18.02.2022 г. в уеб сайта на ВТУ (Раздел Студентски съвет) и страницата на Студентски съвет във фейсбук, след приключване приема на заявления, подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред на личните имена.

Изборите ще се проведат на 22.02.2022 г. от 09:00 до 17:00 часа електронно чрез платформите на Великотърновски университет е-Студент и Office365 (Служебните пощи), до която студентите и докторантите имат достъп посредством потребителското си име и парола.

Да бъдат избирани и да избират имат право всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители съгласно установените квоти. Филиалът във Враца и Колежът в Плевен също излъчват своите представители съгласно установените квоти.


Квотите по факултети са:

 • Филологически факултет – квота 7
 • Исторически факултет – квота 3
 • Педагогически факултет – квота 16
 • Факултет “Математика и информатика” – квота 2
 • Стопански факултет – квота 11
 • Философски факултет – квота 7
 • Факултет по Изобразително изкуство – квота 2
 • Богословски Православен факултет – квота 1
 • Юридически факултет – квота 6
 • Педагогически колеж гр. Плевен – квота 1
 • Филиал гр. Враца – квота 3

На 23.02.2022 г. Студентската избирателна комисия с решение обявява класирането с избраните кандидати на уеб сайта на ВТУ (раздел Студентски съвет) и страницата на Студентския съвет във фейсбук.

Председател на Студентска избирателна комисия,
Дейвид Ганчев


СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
СТУДЕНТСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРАВИЛА

за избори за Студентски съвет на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, мандат 2022-2024 г.

Тези правила са изготвени на основание чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и са съгласувани с Централната избирателна комисия (ЦИК) с оглед изискването им те да съответстват на общите Правила за избор на органи за управление в съответствие с чл. 8, ал. 2 от правилата на ЦИК, приети с решение на Академичния съвет на 25.03.2019 г. 

 • Чл. 1. Кандидатиране
  • (1) Кандидатите за участие в изборите за Студентски съвет на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, мандат 2022-2024 г., трябва да имат статус на “действащи студенти и докторанти” съгласно параграф 4д, т. 5 от Допълнителни разпореби на ЗВО.
  • (2) За да участва в изборите, кандидатът трябва да се регистрира чрез документи по образец, утвърден от Студентската избирателна комисия (СИК):
   1. 1. Заявление, попълнено и подписано. Получава се от Студентската избирателна комисия в е-Студент, уеб сайта на ВТУ (Раздел Студентски съвет) или на страницата на Студентски съвет във фейсбук.
   2. 2. Уверение за доказване на студентски статус, издадено от Центъра за административно обслужване на студентите (Фронт офиси) и от Отдел “Докторанти” за докторантите.
  • (3) Документи за участие в изборите за Студентски съвет на ВТУ се приемат от 16.02 до 17:00 часа на 17.02.2022 г. на имейл адрес: izbori2022.vtu@gmail.com
  • (4) На 18.02.2022 г. след приключване на приема на заявления, в сайта на ВТУ, раздел Студентски съвет, се обябяват кандидатските листи, в които кандидатите са подредени по факултети, а в рамките на факултетските листи по азбучен ред на личните имена.

 • Чл. 2. Изборна процедура
  • (1) Изборният ден започва в 09:00 часа и завършва в 17:00 часа на 22.02.2022 г.
  • (2) Право на глас имат всички студенти от редовно, задочно и дистанционно обучение и всички редовни и задочни докторанти. Гласуването се извършва по факултети, като всеки факултет излъчва своите представители съгласно установените квоти. Филиалът във Враца и Колежът в Плевен също излъчват своите представители съгласно установените квоти.
  • (3) Изборите ще се проведат електронно чрез платформите на Великотърновски университет е-Студент и Office365 (Служебните пощи), до които студентите и докторантите имат достъп посредством потребителското си име и парола.
  • (4) За всеки факултет ще бъде създадена електронна бюлетина с подредени по азбучен ред кандидати, в които избирателят има право да гласува за толкова кандидати, колкото е самата квота на съответния факултет. Линк към електронните бюлетини за съответния факултет ще бъде публикуван в е-Студент и на страницата на Студентски съвет във фейсбук.
  • (6) Всеки студент трябва да изтегли електронната бюлетина за съответния факултет, да я попълни съгласно обявената квота и да я  изпрати от Служебната си поща от Office 365 на СИК на специално създадена за изборите електронна поща: sik.izbori2022.vtu@gmail.com
  • (7) При проблем с достъпа до съответната електронна бюлетина студентите и докторантите следва да подадат сигнал към СИК на електронна поща, открита за изборите:izbori2022.vtu@gmail.com
  • (8) На 23.02.2022 г. Студентската избирателна комисия обявява с решение изборните резултати. Списъкът с избраните кандидати се представя в Централната избирателна комисия и се обявява на уеб сайта на ВТУ, (Раздел Студентски съвет) и на страницата на Студентски съвет във фейсбук.

Студентската избирателна комисия носи цялата отговорност за организация и провеждане на изборите.

Централната избирателна комисия има право да наблюдава провеждането на изборите в изборния ден.

Цялата документация по организация и провеждане на изборите се архивира и се пази в архива на Студентската избирателна комисия.

В рамките на изборния ден не се допуска устна и писмена агитация в полза на кандидатите, както и политическа или административна намеса.


14.02.2022 г.


Председател на Студентска избирателна комисия,
Дейвид Ганчев

СПОДЕЛИ В