Абонирани периодични издания за 2023 година

1. Вестници

· Аз Буки

· Борба

· Държавен вестник

· Литературен вестник

· Словото днес

· Учителско дело

· Янтра днес

2. Списания

· Archaeologia Bulgarica

· Bulgarian Historical Review

· Homo Ludens

· National Geographic

· Palaeobulgarica=Старобългаристика

Page

Practical Photoshop

· Serdica Journal of Computing

· Археологически открития и разкопки

· Археология

· Архивен преглед

· Балканистичен форум

· Библиотека

· Българска етнология

· Български език

· Български език и литература

· Български фолклор

· Везни

· Вестник древней истории

· Вопросы истории

· Данъчно облагане и счетоводно приключване 2021

· Данъчно облагане с коментар 2021

· Детска градина. Училище

· Диалог искусств

· Доклади на БАН

· Европа 2001

· Екология 21

· Енергийни баланси

· Заетост и безработица

· Известия на държавните архиви

· ИК Труд и право „Труд и право”

· ИК Труд и право „Счетоводство, данъци и право”

· ИК Труд и право „Собственост и право”

· ИК Труд и право „Търговско и облигационно право”

· ИК Труд и право „Новото данъчно законодателство”

· Икономика

· Икономическа мисъл

· Исторически преглед

· История

· Книгоиздаване и печат 2021

· Култура

· Литературна мисъл

· Логистика и транспорт

· Македонски преглед

· Математика

· Математика и информатика

· Медицински мениджмънт и здравна политика

· Международни отношения

· Мениджър

· Минало

· Население и демографски процеси

· Наука

· Национална сигурност

· Новая и новейшая история

 · Образование и специализация в чужбина

· Общество и право

· Околна среда

· Педагогика

· Пламък

· Правна мисъл

· Проблеми на географията

· Проблеми на изкуството

· Психологический журнал

Психологични изследвания

Психология – теория и практика

· Русская литература

· Русский язык за рубежом

Собственост и право

· Социологически проблеми

· Списание на БАН

· Спорт и наука

· Статистика

· Статистически годишник

· Статистически справочник

· Стратегии на образователната и научната политика

Счетоводство, данъци и право

· Съвременник

· Съвременно право

· Съпоставително езикознание

Труд и право

· Търговско право

Търговско и облигационно право – ел. списание

· Философия

· Философски алтернативи

· Християнство и култура

· Чуждоезиково обучение

· Юридически свят

· Ютилитис

СПОДЕЛИ В