Проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А

МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

 1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014 - 2020
 2. Управляващ орган – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 3. Бенефициент – СУ „Св. Климент Охридски“
 4. Партньори:
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Технически университет – София
  • Химико-Технологичен и металургичен университет – София
  • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  • Тракийски университет – Стара Загора
  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
  • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
  • Българска Търговско-Промишлена палата 
  • Асоциация на Индустриалния Капитал в България
  • Сдружение „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“
 5. Наименование на процедурата: BG05M2OP001-2.016 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“
 6. Срок на договора – 30 месеца
 7. Дата на стартиране – юли, 2021 г.
 8. Дата на приключване  декември, 2023 г.
 9. Бюджет за Великотърновски университет –  71 175 лв.

ЕКИП

Длъжност

Име

Телефон

Ел. поща

Координатор за ВТУ

Проф. д-р Маринела Михова

0887873867

m.mihova@ts.uni-vt.bg

Технически секретар

Д-р Даниела Цонева

(062) 618 354

0887 209235

daniela.tsoneva@ts.uni-vt.bg

Счетоводител

Стела Нацева

(062) 618-210

stela.natseva@abv.bg

Експерт – Човешки ресурси

Ралица Въжарова

(062) 618 368

r.vazharova@ts.uni-vt.bg


Ръководител на проект BG05M2OP001-2.016-0018-C01 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ – проф. д-р Елиза Стефанова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

ДЕЙНОСТИ, в които ВТУ участва като партньор:

 • Дейност 1. Създаване на съвместни програми с български висши училища

  Участие в разработването на 4 съвместни магистърски програми:

  1. Дизайн за дигитално учене ( СУ и ВТУ)
  2. Гражданско и интеркултурно образование в средното училище (СУ, ВТУ, ЮЗУ)
  3. Музикална педагогика. Ръководство на фолклорна формация (СУ, ВТУ)
  4. Визуални изкуства и образователни практики (СУ, ВТУ)
 • Дейност 3. Разработване и внедряване на програми с дигитално съдържание, включително за дистанционно обучение
 • Дейност 4. Създаване на дигитално образователно съдържание
 • Дейност 5. Внедряване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес
 • Дейност 6. Осигуряване на софтуер и ИКТ оборудване за нуждите на образователния процес и академичната екосистема
 • Дейност 7. Обучение на преподаватели
 • Дейност 8. Осъществяване на специализации в чужди висши училища и научни организации
 • Дейност 9. Споделяне на преподаватели между български висши училища

РЕЗУЛТАТИ

 1. Създаване на четири съвместни магистърски програми в професионално направление 1.2 и 1.3
 2. Създаване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес, които да обезпечат обучението по съвместните магистърски програми.
 3. Създаване на една учебна зала за виртуално обучение
 4. Преподаватели, включени в квалификационни и чуждоезикови обучения - 45 бр.
 5. Преподаватели от направление 1.3 , завършили краткосрочни специализации в чужбина – 6 бр.
СПОДЕЛИ В