ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО

Психология на здравето е научноизследователска и приложна област, която придобива актуалност в последните години.
Обучението по специалност Психология на здравето осигурява знания относно възможностите за използване на психологическите подходи и методи в здравната практика. Основен фокус на изучаване са психологическите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение.
В образователната програма Психология на здравето се разработват и прилагат специфични подходи и методи за изучаване на детерминантите на здравето. Преподаването се фокусира върху изучаването на връзката на психичните процеси и личностните детерминанти със здравното поведение; психосоциалните фактори в човешкото здраве; характеристиките на психичното здраве; психотерапията и консултирането; здравните политики и възможностите за промяна на социалните условия, свързани със здравето и болестта.
Получените знания са съобразени със съвременните постижения на интегративния подход към пациента и подпомагат развитието на умения за терапевтична комуникация. Специалност Психология на здравето подготвя експерти и консултанти, които да прилагат програми и практики за подобряване на физическото и психичното здраве, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование, повишаване на качеството на живота.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В