ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.016-0019

Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет – Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“


Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

 1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014 - 2020
 2. Управляващ орган – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 3. Бенефициент – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 4. Партньори:
  • – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • – Югозападен университет „Неофит Рилски“
  • – Технически университет – Габрово
 5. Наименование на процедурата: BG05M2OP001-2.016 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“
 6. Срок на договора – 30 месеца
 7. Дата на стартиране – 26.07.2021 г.
 8. Дата на приключване – 31.12.2023 г.
 9. Бюджет – 4 175 484,34 лева, от които 3 549 161,69 лева европейско финансиране (85%) и 626 322, 65 лв. национално съфинансиране (15%)
СПОДЕЛИ В