При голям медиен интерес приключи встъпителната пресконференция за представяне на проект №BG05M2OP001-2.016-0019

„Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова транс-формация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.


Организатор е Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ като бенефициент по проекта. Участие ще вземат и партньорите от Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Проект за 4 млн. лева ще изпълнява ВТУ в партньорство с още 6 университета

Проект за над 4 млн. лева ще изпълнява ВТУ в партньорство с още 6 университета

ВТУ създава 6 нови магистърски програми на бъдещето по проект за 4 мил. лв

Цифровизация в хуманитарните науки въвежда ВТУ


СПОДЕЛИ В