Важно съобщение! Краен срок за плащането на втора семестриална такса – прием март 2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Крайният срок за плащането на втората семестриална такса от специализантите, приети през март 2021 г., е 15 октомври 2021 г.

Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на ВТУ.

Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  • BIC: BUINBGSF
  • Основание за внасяне : Личен ПИН код (факултетен номер)  

Необходимо е специализантът да изпрати сканирано копие на вносна бележка / бордеро за внесената семестриална такса за втори семестър на служебния имейл адрес на Центъра за квалификация ck_vtu@ts.uni-vt.bg

*Специализантите, приети март 2021 година, заплащат втора семестриална такса в посочения в таблицата размер въпреки промяната в семестриалните такси за новата учебна година!

I.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

1.

Ресурсен учител

400,00

2.

Учителска правоспособност

475,00

II.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

Арттерапия и трудотерапия

400,00

Библиотекознание и библиография

330,00

Бизнес информационни технологии

400,00

Информационен мениджмънт

400,00

Информационна сигурност

475,00

Организационна психология

465,00

Психология

400,00

Семейно консултиране

400,00

Управление на образованието

400,00

Учителска правоспособност

500,00

СПОДЕЛИ В