Кръжок „Търновска книжовна школа“

Кръжокът „Търновска книжовна школа“ към Научноизследователския център обединява студенти от различни факултети и специалности с интереси в областта на българската средновековна култура и предоставя по-задълбочена теоретическа и практическа подготовка в това направление. Акцент се поставя върху явленията от Късното средновековие, свързани с дейността на книжовниците от Евтимиевата школа.

Кръжокът осъществява дейност, насочена към формиране на специализирани знания и изграждане на умения за работа в сферата на медиевистиката чрез активен диалог, обмен на информация и добри практики между преподаватели и студенти в областта на средновековната българска литература, език, история, култура и християнско изкуство на интердисциплинарен принцип.

Разширяването и укрепването на сътрудничеството и обмяната на опит между специалисти медиевисти от различни факултети на Великотърновския университет и от други университети и научни центрове в рамките на Кръжока стимулира процеса на личното и професионално изграждане и развитие на студентите, съдейства им за прилагане на придобитите знания и умения в сферата на образованието, науката и културата.

СПОДЕЛИ В