Дигитална раница – Моята България: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина

Днес във Великотърновския университет, екипът на проект „Дигитална раница – Моята България: Интерактивно помагало за обучение на български език в чужбина“, № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970 в лицето на доц. д-р Петя Събева, представи пред аудитория от близо 40 учители от българските неделни и целоседмични училища в Европа в детайли концептуалната идея на проекта, неговите цели и иновативни интелектуални продукти, които се очаква да бъдат реализирани в резултат на проектната дейност.

Проектът, който Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" спечели по Програма „Еразъм+“, Kлючова дейност 2, сектор „Училищно образование“ е с продължителност от 23 месеца, бюджет в размер на 94 396,00 евро и има за цел да създаде устойчив модел на "добра практика" за дигитално формално и неформално обучение в извънредни ситуации от различен характер, включващ отворен достъп до образователни ресурси, насърчаване на активното учене чрез система от целенасочени дейности и оказване на подкрепа на учителите от българските училища зад граница да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина.

В резултат на проектните дейности, ще бъдат реализирани три иновативни интелектуални продукта: електронна учебна платформа, която интегрира интерактивно учебно помагало за ученици със свободен достъп и методическо ръководство за учители.

Координатор на проекта е Великотърновският университет, а партньори са две от организациите на българите в чужбина, които ръководят български неделни училища в Кипър и Атина – „Съюз на българите в Кипър“ и Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски".

Проектът се разработва от екип експерти – преподаватели от Великотърновския университет от различни научни области. Ръководител на проекта е заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов.

СПОДЕЛИ В