Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 10 юли 2021 г. ни напусна нашият уважаван колега

доц. д-р Ненчо Минчев Бонев
(1932 – 2021)


Доцент д-р Ненчо Бонев, дългогодишен преподавател във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, е роден на 10 септември 1932 г. в с. Караиванца, област Габрово.

Завършва специалност „Исто­рия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1957 г. През 1966 г. постъпва като хоноруван преподавател във ВТУ, през 1972 г. е назначен на длъжността преподавател, през 1973 г. е повишен в старши преподавател, през 1974 г. придобива ОНС „доктор“ по история, а през 1980 г. е избран за доцент. През 1976 г. специализира в Московския държавен университет.

Научноизследова­телските и творческите интереси на доц. Бонев са в областта на новата и най-новата история на България. Той преподава Нова и най-нова история на България и История на БКП. Автор е на три мо­нографии, множество студии и ста­тии, някои от които издадени на руски и унгарски език.

През 1981 г. е избран за декан на факултет „Обществени професии“, а от 1983 до 1989 г. е заместник-ректор по научно-кадрови потен­циал и социално-битови проблеми на студентите.

Доц. Бонев ще бъде запомнен от колегите и студентите си със своята отзивчивост и готовност винаги да окаже помощ.


ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!
от академичния състав на Историческия факултет на ВТУ

СПОДЕЛИ В