Общ график за организацията на учебния процес в Центъра за квалификация за учебната 2021–2022 година

ЗАПОВЕД

№ РД-10-810

гр. Велико Търново, 18.06.2021 година

На основание на чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на чл. 7, т. 6 и чл. 9, ал. 2, т. 5 от Правилника  за устройството и дейността на Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и съгласно Решения на Академичния съвет № 9 от 14.06.2021 г. (т. 2.8.)

О П Р Е Д Е Л Я М

ОБЩ ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021–2022 Г.:

  1. ПРИЕМ ФЕВРУАРИ–МАРТ 2021 Г.

Втори (зимен) семестър

Учебно време

от – до

Коледна ваканция

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от– до

08.11.2021 – 30.01.2022 г.

24.12.2020 – 02.01.2022 г.

31.1.2022–20.02.2022 г.

21.2.2022–02.03.2022 г.

Държавни изпити

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

14.03.2022 – 15.04.2022 г.

17.10.2022 – 25.11.2022 г.

  1. ПРИЕМ ОКТОМВРИ–НОЕМВРИ 2021 Г.

Първи (зимен) семестър

Учебно време

от – до

Коледна ваканция

Изпитни  сесии

редовна сесия

от– до

поправителна сесия

от – до

08.11.2021 – 30.01.2022 г.

24.12.2021 – 02.01.2022 г.

31.1.2022–20.02.2022 г.

21.2.2022–02.03.2022 г.

Втори (летен) семестър

Учебно време

от – до

Великденска ваканция

от – до

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

14.3.2022 – 29.5.2022 г.

22.04.2022 – 25.04.2022 г.

30.5.2022 – 19.6.2022 г.

20.06.2022 – 30.6.2022 г.

Ликвидационна сесия

01.09.2022 – 10.09.2022 г.

Държавни изпити

Първа сесия

от – до

17.10.2022 – 25.11.2022 г.

  1. ПРИЕМ ФЕВРУАРИ–МАРТ 2022 Г.

Първи (летен) семестър

Учебно време

от – до

Великденска ваканция

от – до

Изпитни  сесии

редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до

14.3.2022 – 29.5.2022 г.

22.4.2022 – 25.4.2022 г.

30.5.2022 – 19.6.2022 г.

20.06.2022 – 30.06.2022 г.

Ликвидационна сесия

01.09.2022 – 10.09.2022 г.

Ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:         

проф. д-р Христо Бонджолов

СПОДЕЛИ В