График на учебния процес за учебната 2020-2021 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Заповед
№ РД-10-655
гр. Велико Търново, 15.06.2020 г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Академичния съвет (протокол № 8 от 08.06.2020 г., т. 1.1.)

О П Р Е Д Е Л Я М

График на учебния процес за учебната 2020-2021 г.:

I. БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

(с изключение на Факултета по изобразително изкуство)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

01.10.2020 г.

16.01.2021 г.

15

24.12.2020 г.

03.01.2021 г.

18.01.2021 г.

07.02.2021 г.

08.02.2021 г.

14.02.2021 г.

Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

15.02.2021 г.

29.05.2021 г.

15

4 дни

31.05.2021 г.

20.06.2021 г.

21.06.2021 г.

27.06.2021 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

01.09.2020 – 30.09.2020 г.

12.10.2020 – 29.11.2020 г.

10.12.2020 – 23.12.2020 г.

Летен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

18.01.2021 – 14.02.2021 г.

08.03.2021 – 09.05.2021 г.

31.05.2021 – 13.06.2021 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г.

Преддипломна педагогическа практика

В периода 18.01.2021 г. – 31.05.2021 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2021 – 14.02.2021 г.

21.06.2021 – 05.07.2021 г.

01.09.2021 – 13.09.2021 г.

ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО

(след средно образование)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

08.09.2020 г.

18.12.2020 г.

15

24.12.2020 г.

03.01.2021 г.

18.01.2021 г.

07.02.2021 г.

08.02.2021 г.

14.02.2021 г.

Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

15.02.2021 г.

29.05.2021 г.

15

4 дни

31.05.2021 г.

20.06.2021 г.

21.06.2021 г.

27.06.2021 г.

Изпитите по практическите дисциплини за летния семестър се провеждат в последната семестриална постановка.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2021 – 14.02.2021 г.

21.06.2021 – 05.07.2021 г.

01.09.2021 – 13.09.2021 г.

ІII. МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

(с изключение на Факултета по изобразително изкуство)

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.09.2020 – 29.01.2021 г.

Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.02.2021 – 25.06.2021 г.

Графикът за учебни занятия и семестриални изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите и се предоставя в дирекция „Магистърски програми“ за въвеждане.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2021 – 14.02.2021 г.

21.06.2021 – 05.07.2021 г.

01.09.2021 – 13.09.2021 г.

IV. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО

(магистър след придобита образователно-квалификационна степен

на висшето образование)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от - до

01.10.2020 – 17.01.2021 г.

Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

15.02.2021 – 29.05.2021 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г.

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от ФИИ.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2021 – 14.02.2021 г.

21.06.2021 – 05.07.2021 г.

01.09.2021 – 13.09.2021 г.

V. МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

5.10.2020 – 06.11.2020 г.

09.11.2020 – 07.02.2021 г.

08.02.2021 – 14.02.2021 г.

Летен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

15.02.2021 – 26.03.2021 г.

28.03.2021 – 20.06.2021 г.

21.06.2021 – 27.06.2021 г.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г.

Държавни изпити

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

01.02.2021 – 14.02.2021 г.

21.06.2021 – 05.07.2021 г.

01.09.2021 – 13.09.2021 г.

В съответствие с чл. 8, ал. 5 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, в течение на учебната година ректорът може да прекъсва или отлага учебни занятия с извънредна заповед.

Графикът за държавните изпити на специалност „Право“ се изготвя отделно, в съответствие с държавните изисквания.

За студентите от ІV курс, на които им предстои преддипломна педагогическа практика, поправителната сесия за зимния семестър приключва до 07.02.2021 г.

За новоприетите в магистърски програми зимният семестър стартира в началото на м. октомври след издаване на ректорската заповед за третия прием.

Новоприетите студенти след средно образование, редовно обучение, и приетите за придобиване на ОКС „магистър“, независимо от формата на обучение, придобиват студентски права от 1 октомври 2020 година. Новоприетите студенти след средно образование, задочно обучение, придобиват студентски права от 1 септември 2020 г. По-късно приетите придобиват студентски права от датата на издаване на заповедта за записване.

VІ. ДОКТОРАНТИ

Зимен семестър

01.12.2020 – 30.04.2021 г.

Летен семестър

01.05.2021 – 30.11.2021 г.

Годишна ваканция

15.07.2021 – 15.09.2021 г.


РЕКТОР:
проф. д-р Христо Бонджолов


График на учебния процес за учебната 2019-2020 г.

График на учебния процес за учебната 2018-2019 г.

График на учебния процес за учебната 2017-2018 г.

СПОДЕЛИ В