Процедури при кандидатстване за учебната 2022–2023 година

ПРОЦЕДУРИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ (СПЕЦИАЛНОСТИ) В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА


 1. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  1. Заявление до Ректора на ВТУ (по образец) за всички специалности без специалност „Учителска правоспособност“.

   * Кандидатите за специалност „Учителска правоспособност“ подават заявление (по образец), като уточняват желание „учител по...“.

  2. Копие от дипломата за висше образование и оригинал (за сверяване с копието) или уверение за студентско състояние (за студентите).

   * Завършилите чуждестранни университети кандидати подават заявление за признаване на висшето си образование във Великотърновския университет. След издаването на Ректорска заповед за признато висше образование, придобито в чужбина, те могат да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове.

  3. Вносна бележка / бордеро за внесена по банковата сметка на ВТУ такса за кандидатстване в размер на 40 лв.
   • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
   • Банка: „УниКредит Булбанк АД“
   • IBAN: BG 47 UNCR 70003124859656
   • BIC: UNCRBGSF
   • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

   Важно! Таксата за кандидатстване за „Учителска правоспособност“ е 40 лв. независимо от броя на професионалните квалификации, посочени в заявлението.

 2. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
  1. ВТОРИ (ПРОЛЕТЕН) ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: от 09.01.2023 г. до 17.02.2023 г.
   • в Центъра за квалификация – ул. „Христо Ботев“ № 19, Учебен корпус 5, бл. В, ет. 2, каб. В 201 (северен вход, откъм хотел „Етър“).
   • на e-mail-адрес: ck_vtu@ts.uni-vt.bg
   • чрез препоръчана поща на адрес: гр. Велико Търново 5000; ул. „Христо Ботев“ № 19, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус 5, бл. В, ет. 2, каб. В 201; Център за квалификация.

  Важно! При подаване на документи чрез препоръчана или електронна поща към заявлението се прилагат сканирани копия на дипломата и платежният документ за внесената такса за кандидатстване от 40 лв., заверени „Вярно с оригинала“ на всяка страница и положен личен подпис. При записването в Центърa за квалификация кандидатите представят оригинали на сканираните документи, изпратени по електронна поща.

 3. КЛАСИРАНЕ:

  Класирането се обявява на страницата на Центъра за квалификация в сайта на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра за дистанционно обучение (cet-vtu.com) след 16:00 ч.

  • Втори (пролетен) прием: 22.02.2023 г.

  Внасяне на семестриална такса:

  Семестриалната такса за първия семестър се внася по банковата сметка на ВТУ:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „УниКредит Булбанк АД“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 47UNCR70003124859656
  • BIC: UNCRBGSF
  • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

  Банковото бордеро / вносната бележка се представят на инспектора в Центъра за квалификация при записване в посочените срокове.

 4. ЗАПИСВАНЕ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:

  Записването на специализантите в задочна и дистанционна форма на обучение се извършва в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, блок В, северен вход (откъм хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201, в посочения срок от 8:30 до 16:00 часа.

  • Втори (пролетен) прием: от 23.02.2023 г. до 02.03.2023 г.

 5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВСЕКИ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПРЕДСТАВЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СИ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:
  1. Лична карта (за сверяване на данни).
  2. Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване на данни), която след записването се връща на специализанта.
  3. Вносна бележка / бордеро за внесена такса за І-ви (зимен) семестър по банковата сметка на ВТУ:
   • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
   • Банка: „УниКредит Булбанк АД“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
   • IBAN: BG 47UNCR70003124859656
   • BIC: UNCRBGSF
   • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация
  4. Снимки – 2 броя (за документи).
  5. Попълнен личен картон, който всеки кандидат-специализант ще получи след обявяване на класирането на имейл адреса, посочен от него в заявлението за кандидатстване.

   * Кандидатствалите по електронен път представят при записване и оригинали на пакета документи, подадени по електронната поща.

 • Задочно обучение се организира за специалности, за които кандидатите са най-малко 6.
 • Учебните занятия и изпитите се провеждат съгласно разписание, съставено от научните ръководители (чл. 19, ал. 4, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на Центъра за квалификация) и одобрено от Директора на Центъра за квалификация.
 • Вторият семестър се заверява от инспектора студентско състояние в Центъра за квалификация след представяне на банков документ за платена семестриална такса.
СПОДЕЛИ В