Семестриални такси за учебната 2022 – 2023 година

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА

На основание на чл. 7, т. 7  и на чл. 9, ал. 2, т. 6 и т. 8 от Правилник за устройството и дейността на Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и съгласно Решения на Академичния съвет № 9 от 13.06.2022 г. (т.3.1.)

УТВЪРЖДАВАМ:

размера на таксата за кандидатстване и на семестриалните такси за учебната 2022–2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В ЛЕВОВЕ

I.

Задочна форма на обучение

I.1.

Адаптирано физическо възпитание

450,00

I.2.

Здравен мениджмънт

450,00

I.3.

Медиация и разрешаване на конфликти

450,00

I.4.

Международен туризъм

450,00

I.5.

Музеология и музейна квалификация

350,00

I.6.

Педагогическа психология

500,00

I.7.

Подготовка и редактиране на текстове

500,00

I.8.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

500,00

I.9

Психология на здравето

500,00

I.10.

Ресурсен учител

550,00

I.11.

Стратегическо управление

450,00

I.12.

Туристическа анимация

450,00

I.13.

Учителска правоспособност

600,00

II.

Дистанционна форма на обучение

II.1.

Арттерапия и трудотерапия

550,00

II.2.

Библиотекознание и библиография

450,00

II.3.

Бизнес информационни технологии

500,00

II.4.

Информационен мениджмънт

500,00

II.5.

Информационна сигурност

550,00

II.6.

Консултативна психология

550,00

II.7.

Организационна психология

550,00

II.8.

Педагогическа психология

550,00

II.9.

Психология

600,00

II.10.

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

550,00

II.11.

Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)

550,00

II.12.

Семейно консултиране

500,00

II.13.

Супервизия в помагащите професии

550,00

II.14.

Управление на образованието

500,00

II.15.

Учителска правоспособност

650,00


Таксата за кандидатстване за една специалност е 40 лв.

  1. За новоприетите специализанти семестриалните такси влизат в сила от учебната 2022–2023 година.
  2. Специализантите, които са прекъснали през предходни години и възстановяват обучението си през учебната 2022–2023 година, заплащат обучението си съгласно Инструкция за администриране на учебната дейност в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
  3. Таксите за краткосрочните и тематичните курсове се определят един месец преди тяхното започване.

Ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
проф. д-р Христо Бонджолов

СПОДЕЛИ В