За катедрата

КАТЕДРА ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Историята на лингвистичната българистика в България за последните 60 години е неразривно свързана с ВТУ и с Катедрата по съвременен български език, която през годините се именува по различен начин. Катедрата е второто по време на своето създаване учебно-научно звено по български език в страната, но бързо получава признание на национално и международно ниво. Според мнозина учени днес Катедрата по съвременен български език е стожер на националната българистика, най-успешното звено в България в изследванията на българския език, с най-добри перспективи за научно развитие благодарение на кадровата политика, провеждана през всичките тези години.

През изминалите 60 години сегашната Катедра по съвременен български език, първоначално като част от катедра „Българска филология”, а по-късно и от катедра „Българско езикознание”, показва възходящо развитие на членовете си като преподаватели и научни работници. Доказателство за нейното високо научно равнище са започналите като редови преподаватели от най-ниската академична длъжност и издигнали се до професори Станьо Георгиев, Димитър Чизмаров, Русин Русинов, Боян Байчев, Върбан Вътов, Христина Станева, Стоян Буров, Кирил Цанков, Антон Гецов, Пенка Радева, Валентина Бонджолова, Мария Илиева (последните шестима са възпитаници на ВТУ); доцентите Йорданка Маринова, Любка Стоичкова, Анелия Петкова, Верка Иванова, Владислав Маринов, Ния Радева, Теодора Рабовянова. За съжаление, сред тях вече не е рано починалият доц. д-р Стефан Гърдев – вдъхновител и основател на Българската електронна лингвистична библиотека, която сега носи неговото име.

Научната продукция на катедрата е функция на нейния кадрови състав. За 60 години са издадени стотици томове – монографични изследвания, тематични, юбилейни и други сборници, речници, справочници, енциклопедии. Огромно е количеството на студиите, статиите и научните съобщения, на езиковите бележки и други различни по жанр научни разработки. Актуалното състояние на научните изследвания в Катедрата по съвременен български език може да бъде видяно в електронния научен архив на Великотърновския университет http://da.uni-vt.bg/pubsz.aspx?z=70. През 1990 г. членовете на Катедрата по съвременен български език поставят началото на утвърдилите се през годините конференции, посветени първоначално на разговорната реч, а впоследствие - на устната комуникация изобщо*.

* Повече за историята и постиженията на Катедрата по съвременен български език бихте могли да прочетете и тук:

http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm

СПОДЕЛИ В