Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ
за развитие на професионално направление 3.2 Психология
(2021 - 2023 г.)

Философски факултет

ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“


Настоящата стратегия е рамков документ за развитие на професионално направление 3.2. Психология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” за периода 2021 - 2023 година. Стратегията е разработена в изпълнение на политиката на ВТУ за управление на качеството и е в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в България, приета през декември 2020 г. и Стратегията за развитие на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (2017-2025 г.).

 1. Приоритети

  Запазване на целостта на катедра „Психология“ като необходима гаранция за успешното развитие и акредитация  на професионално направление 3.2.Психология.

  Повишаване конкурентоспособността на обучението в професионално направление 3.2. Психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 2. Цел

  Подготовка на висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти в областта на психологията, съобразно изискванията на нормативната база,  пазара на труда и бизнес средата в регионален, национален и международен план.

 3. Резултати
  1. Поддържане на високо качество на обучение, съгласно съвременните тенденции в развитието на висшето образование, очертани в критериалните изисквания на НАОА, националните и европейските  образователни политики.
  2. Осъществяване на научноизследователска дейност, ориентирана към потребностите на практиката и поддържане на високо ефективна преподавателска дейност, базирана на научни анализи и проучвания.
  3. Оптимизиране на партньорските отношения на международно и национално равнище с университети, организации и институции с оглед развитие на дълготрайно научно и образователно сътрудничество.
 4. Дейности
  1. Поддържане и развиване на бакалавърски, магистърски и докторски програми, съобразени с потребностите на обучаемите, очакванията и изискванията на потребителите на кадри и потребностите на пазара на труда.
  2. Перманентно актуализиране на учебните планове и учебните програми по утвърден стандарт, съгласно стратегията за развитие на висшето образование, критериалните изисквания и препоръки на НАОА и правилниците на Университета. Въвеждане на дисциплини, съобразени с актуалните тенденции в развитието на специалност „Психология“, отчитащи очакванията на потребителите на кадри.
  3. Оптимизиране на практическото обучение на студентите чрез включване  в учебните планове на повече учебни дисциплини с практическа насоченост
  4. Устойчива специализация на преподавателите в преподаваните от тях дисциплини.
  5. Усъвършенстване на подходите, методите и средствата за преподаване и учене с по-широко използване на съвременни информационни  технологии в аудиторната и извънаудиторната дейност.
  6. Осигуряване на стимулираща среда за кариерно развитие и научно израстване на академичния състав, постигане на приемственост в кадровото обезпечаване чрез обявяване на конкурси, съобразно потребностите.
  7. Активно участие на преподаватели, докторанти и постдокторанти в европейски, национални и университетски проекти, програми и научни форуми.
  8. Увеличаване на броя на публикациите на преподавателите и докторантите в реферирани издания
  9. Увеличаване участието на студенти в проектна дейност и научни форуми,  прояви, състезания и конкурси на различно равнище – университетско, национално и международно.
  10. Поддържане на ефективна и работеща тюторна система за постигане на по-добра адаптация и ангажираност на студентите към академичния живот.
  11. Задълбочаване на сътрудничеството с неправителствени организации, социални и образователни институции за осъществяване на съвместни дейности - взаимен обмен на информация, опит и добри практики; провеждане на студентски стажове и учебни практики; разработване на съвместни инициативи и проекти на национално и международно ниво; съвместно провеждане и взаимно участие в различни форуми, конференции, семинари, кръгли маси, обучения, работни срещи, тематични лекции, майсторски класове и др.
  12. Интензифициране на сътрудничеството по съществуващи партньорства с университети от Европа, Русия и Балканите чрез съвместни научни изследвания, публикации и общи проекти.
  13. Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателския състав.
  14. Насърчаване на входящата и изходящата мобилност на студенти, докторанти и преподаватели.

Стратегията за развитие на професионално направление 3.2. Психология в периода 2021 – 2023 г.  е приета на заседание на катедра „Психология” с Протокол № 2 от 05.02.2021 г.

Ръководител катедра „Психология”: проф. д-р Велислава Чавдарова

СПОДЕЛИ В