Класиране за стипендии за чуждестранни студенти – летен семестър 2020/2021 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Диана Олексиивна Стойчева История Първи  2003014086  без оглед на успех 240.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Алина Михайливна Дерменжиева  Социална педагогика  Четвърти 1705030353 5,82 240.00
2 Наталия Вадимивна Димова Социална педагогика Четвърти 1705030352 5.24 240.00
3 Тетяна Сергиивна Богдева Социална педагогика Първи 2005014104  без оглед на успех 240.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Даниела Бориславивна Топал Социални дейности Четвърти 1706050163 5,11 240.00
2 Дмитро Иванович Найденов Туризъм Четвърти 1706050149 5,16 240.00
3 Иван Валериевич Туфекчи Финанси Трети 1806013466 5.42 240.00
4 Олександър Сергийович Афатарли Стопанско управление Четвърти 1706060096 5,33 240.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Вадим Димов Софтуерно инженерство Първи 2009014115  без оглед на успех 240.00
2 Дмитро Илич Гайдаржи Софтуерно инженерство Първи 2009014100  без оглед на успех 240.00
3 Микола Сергийович Николов Компютърни науки. Приложни компютърни науки Първи 2009015358  без оглед на успех 240.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Валерия Иванивна Чернева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2004014070  без оглед на успех 240.00
2 Владислава Йосипивна Коврик  Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1804014083 4.81 240.00
3 Данило Григорович Колев Графичен дизайн и визуални комуникации Втори  1904014321 5,63 240.00
4 Надежда Ильинична Фучеджи  Изящни изкуства- Графичен дизайн и визуални комуникации.  Трети 1804013440 4,74 240.00
5 Олександра Иванивна Маврова Интерактивен дизайн и компютърни игри Първи 2004014098  без оглед на успех 240.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Артем Юрийович Терзи Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010149 4,83 240.00
2 Виктория Сергеевна Куличкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 1902013796 4.79 240.00
3 Володимир Кочетов Медии и пиар комуникация Първи  2002015275 4.50 240.00
4 Елизавета Олегивна Калаянова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти  1702010147 4,83 240.00
5 Маргарита Олексиивна Назарова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010169 5.00 240.00
6 Надия Петривна Петрова Английска филология Четвърти 1702020144 4.47 240.00
7 Наталия Игоривна Кара Приложна лингвистика с два чужди езика (руски+английски) Четвърти 1702010704 4,94 240.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Вероника Ровшановна Вахидова Психология Първи 2007014099  без оглед на успех 240.00
2 Доротея Петровна Кара Психология Втори 1907013416 5.86 240.00
3 Мария Максимивна Клименко Психология Втори 1907013447 5,71 240.00
4 Христина Сергиивна Богдева Психология Четвърти 1707010201 5,15 240.00
5 Юлия Валериивна Сарабейска Психология  Четвърти 1707010200 5.54 240.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1  Микита Володимирович Юшин Право Трети 1808013514 4.75 240.00
СПОДЕЛИ В