Педагогическият колеж - партньор в проект по програма Еразъм+

TEACHmi - TEACHER PREPARATION FOR MIGRANT SCHOOL INCLUSION - ERASMUS+ PROGRAMME

PROJECT NUMBER - 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN AGREEMENT NUMBER – 612216

Педагогически колеж - Плевен участва в международен проект по програма ЕРАЗЪМ+. Водеща организация е Университетът в Пирея, Гърция, а останалите партньори са: Енорос Консултинг от Никозия, Кипър; Университетът в Коимбра, Португалия; Университетът в Лювен, Белгия; CESIE – образователна неправителствена организация от Палермо, Италия. Срокът на проекта е с продължителност 36 месеца.

Проектът има за цел да подготви ефективни инструменти, учебни материали и насоки за учители, работещи в интерактивна класна стая, за да се улесни интеграцията на ученици от уязвими групи, включително и на ученици - мигранти. Той е насочен към подобряване компетентностите на учителите по отношение на приобщаващите практики, които се прилагат в образователно-възпитателния процес. По време на проекта ще се разработят ресурси за студенти - бъдещи учители, както и електронна платформа за обмен на добри практики между образователните институции.
Като резултати от този проект се очаква да се разработят и апробират в практиката обучителни модули, които ще подпомогнат учителите да подобрят своята работа в интерактивна среда. От друга страна, модулите ще подпомогнат студентите от специалности Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика в тяхната педагогическа подготовка. Разработената е-платформа ще даде възможност на 6 езика да се популяризират образователните практики в страните, участници в проекта – България, Белгия, Гърция, Италия, Кипър и Португалия.

СПОДЕЛИ В