Педагогическият колеж - партньор в проект по програма Еразъм+

Curriculum for Cultural and Social Diversity in Preschool Education

No of the Project: 2018-1-SK01-KA201-046344

Педагогически колеж - Плевен участва като партньор в международен проект по програма ЕРАЗЪМ+. Водеща организация е Университетът в Търнава, Словакия, а Университетът в Шопрон, Унгария и Университетът в Семеранг, Индонезия също са партньори. От всяка една страна участва и по една детска градина, които ще описват конкретни работещи добри практики. Срокът на проекта е с продължителност три години. Основните цели на проекта са да се направи анализ на предучилищното образование по посока прилагане на основни национални политики, да се опишат подходите и иновативните практики в предучилищните институции. По време на проекта ще се разработят ресурси за учители, а самите учители ще бъдат обучени как да ги използват в своята конкретна работа.

На този етап участници в проекта от Педагогическия колеж са разработили основни документи, свързани с описание на структурата и съдържанието на предучилищното образование, както и описание и съдържание на приобщаващото образование в България.
Като резултати от този проект се очаква да се разработят и апробират в практиката обучителни модули, които ще подпомогнат учителите да подобрят своята работа в областта на предучилищното образование.
Дейностите по проекта започнаха през септември 2018 г. Първите две работни срещи се проведоха на място в университети, които са участници в проекта, а заради епидемичната обстановка, свързана с КОВИД-19, следващите срещи между партньорите се провеждаха онлайн.

СПОДЕЛИ В