Краен срок за плащането на втората семестриална такса (прием октомври 2020 г.)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Крайният срок за плащането на втората семестриална такса от специализантите,  приети през октомври 2020 г., е 15 февруари 2021г.

Ако специализантът не внесе семестриалната такса в посочения срок, ще бъде издадена заповед за прекъсване.

Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на ВТУ.

Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  • BIC: BUINBGSF
  • ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

Необходимо е специализантът да изпрати сканирано копие на вносна бележка / бордеро за внесената семестриална такса за втори семестър на служебния имейл адрес на Центъра за квалификация ck_vtu@ts.uni-vt.bg

I.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

1.

Арттерапия и трудотерапия

400

2.

Библиотекознание и библиография

330

3.

Бизнес информационни технологии

400

4.

Информационен мениджмънт

400

5.

Информационна сигурност

475

6.

Организационна психология

465

7.

Психология

400

8.

Семейно консултиране

400

9.

Управление на образованието

400

10.

Учителска правоспособност

500

II.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

1.

Здравен мениджмънт

380

2.

Педагогическа психология

450

3.

Подготовка и редактиране на текстове

420

4.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

450

5.

Ресурсен учител

400

6.

Супервизия в помагащите професии

450

7.

Учителска правоспособност

475

СПОДЕЛИ В