Съмишленици и приятели

Във връзка с провеждането на регионален (прераснал в национален) форум на младите педагогически специалисти от 2016 г. сътрудничим успешно с ръководството и педагогическата колегия на ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново.

През 2020 г. се включихме като партньор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по Дейност ІІІ от проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, финансиран от МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, а именно: Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда.

С цел трайно сътрудничество във връзка с дейностите по продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти, свързани с реализиране на обучения, конференции и други форми, имаме съмишленици и партньори в лицето на:

СПОДЕЛИ В