Правила за организиране и провеждане на педагогическата практика на студентите от Филологическия факултет

Тези правила регламентират практическата подготовка на студентите, обучаващи се в специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (български език и литература, български език и чужд език, български език и история, български език и география, чужд език, български език и литература и информационни технологии) за придобиване на професионална квалификация учител във Филологическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, редовно и задочно обучение в бакалавърски и магистърски програми.

НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ

 1. Професионалната квалификация учител се придобива в системата на висшето образование:
  • (1) едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен и съответната ? професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;
  • (2) след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.
 2. Изискванията към практическата подготовка на студентите, обучаващи се в специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (български език и литература, български език и чужд език, български език и история, български език и география, чужд език, български език и литература и информационни технологии) за придобиване на професионална квалификация учител са регламентирани от:
  • (1) Закона за предучилищното и училищното образование – чл.213, ал. 6 и ал.7 (в сила от 2016г.);
  • (2) Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител (приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018г.), която определя в:
   • Чл. 4. Обучението за придобиване на професионална квалификация учител се провежда в редовна, задочна и дистанционна форма с продължителност не по-малка от една година. Обучението включва образователен минимум за теоретична и практическа подготовка.
   • Чл. 9. Практическата подготовка се провежда в детски градини и училища от системата на предучилищното и училищното образование и се осъществява в следните форми на обучение с минимален хорариум в академични часове: хоспитиране (30 часа); текуща педагогическа практика (60 часа); стажантска практика (90 часа).
 3. Организацията на учебния процес във Филологическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" осигурява качествена професионално-педагогическа подготовка на бъдещите учители по български език и литература, респ. по чужд език при спазване на изискванията към осъществяване на практическата подготовка на студентите, регламентирани в:
  • Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – раздел II.
  • Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите (Раздел ІІ., Чл.10, (5).
  • Правилника за дейността и управлението на Филологическия факултет – глава Трета, раздел III. Учебен процес. Чл. 65. (2).
  • Договори за организирането и провеждането на практическата подготовка между висшето училище (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и съответното базово училище (в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител).

СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА

Практическата подготовка на бъдещите учители по български език и литература, респ. по чужд език е свързана с формиране на умения у студентите за извършване на самостоятелна професионално-педагогическа дейност по време на обучението в университета.

 1. Практическата подготовка на студентите – бъдещи учители, се реализира последователно в три учебни практически форми: хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика (съгл. чл. 65 (2) от Правилника за дейността и управлението на Филологическия факултет).
  1. Хоспитирането е наблюдение и анализ на уроци и на други форми на организация на обучението в средното училище, включително обучение в електронна среда. Хоспитирането се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от висшето училище (съгласно с чл.10 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител и Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Решение на АС на ВТУ, протокол № 6/13.04.2020 г. т.3.1.).
  2. Текущата педагогическа практика включва посещение, наблюдение и провеждане на уроци и на други форми на организация на обучението в средното училище (например обучение в електронна среда) съвместно с учител наставник под ръководството на преподавател от висшето училище с цел подготовка за стажантската практика ( виж чл. 11 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител и Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“).
  3. Стажантската практика включва самостоятелно участие на обучаващите се в образователния процес чрез провеждане на уроци, както и участие в други форми на организация на обучението в средното училище (например обучение в електронна среда), провеждани под ръководството на учител наставник и преподавател от висшето училище. Обучаващите се лица (студенти) са стажант-учители. Минималният брой на уроците, проведени от стажант-учителите, е не по-малко от 15 и не повече от 22 урока в различни класове (съгласно член 12 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител и Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“).

ХОСПИТИРАНЕ

 1. Хоспитирането е учебна дисциплина, чрез която се осъществява връзката между теоретичната и практическата подготовка на студентите – бъдещи учители. Хоспитирането е първият етап, в който целенасочено се изграждат у студентите практически умения и се овладяват основните компетентности за педагогическата дейност в средното училище (5. – 12. клас). Целта е студентите да прилагат получените теоретични знания по методика, педагогика и психология и да се развива критическо мислене при анализа на уроците, наблюдавани в реални учебни условия.
  • 4.1. Упражненията по дисциплината хоспитиране от учебния план на специалностите във Филологическия факултет на ВТУ се провеждат веднъж седмично под ръководство на университетски преподавател по методика.
  • 4.2. Педагогическите групи студенти провеждат хоспитиране в условията на реален учебен процес. Хоспитирането може да включва видеонаблюдение и анализ на уроци в средното училище, както и да се осъществява в електронна среда.
  • 4.3. Хоспитирането на един урок включва два типа дейности:
   • (1) Наблюдение на уроци и съставяне на първичен протокол, в който се описва подробно ходът на урока: дейности в урока, времетраене на основните етапи, комуникация учител – ученик – ученици, използвани дидактически материали и мултимедийни средства, педагогически техники и похвати.
   • (2) Конфериране – педагогически анализ на наблюдавания урок. Всеки студент по време на дискусията допълва своя първичен протокол. Първичните протоколи на уроците се оформят с оглед на спецификата на съответния учебен предмет.
   • (3) Хоспитиране в електронна среда се осъществява чрез предоставяне в електронната система на университета на видео уроци, изнесени от учителя наставник, онлайн уроци, записи на уроци на вече завършили студенти, както и на дидактически ресурси, подготвени от преподавателя по методика. Към всеки предложен електронен ресурс се поставят задачи за самостоятелна работа, които студентите изпълняват, а резултата от изпълнението под формата на текст, файл и др. прилагат в педагогическото си портфолио.
  • 4.4. Педагогическото портфолио по хоспитиране включва всички протоколи от наблюдаваните уроци, както и разработени дидактически материали. Портфолиото се оценява от преподавателя след приключване на хоспитирането по следните критерии:
   • способност за ориентиране в практическа педагогическа дейност;
   • умения за наблюдение и писмено отразяване на педагогически отношения, урочна структура, времетраене, методи, средства и т.н.;
   • умения за анализ и оценка на наблюдаваните педагогически ситуации и на методическите решения на учителя.

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

 1. Текущата педагогическа практика (ТПП) е вторият етап от практическата подготовка на студентите от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … .
  • 5.1. ТПП се провежда в базовите училища към университета веднъж седмично (по график) и се организира, ръководи и оценява от университетски преподаватели. Учителите наставници определят темите на уроците, консултират, анализират и участват в оценяването на студентите.
  • 5.2. Преди започване на ТПП се провежда инструктаж за запознаване на стажант-учителите с изискванията към този етап на практическото обучение.
  • 5.3. По време на ТПП всеки студент подготвя и реализира урок/ уроци и участва в наблюденията и обсъжданията на уроците на всички колеги от педагогическата група.
  • 5.4. Студентът разработва план-конспект на урока. План-конспектът се обсъжда на консултация с учителя наставник и с преподавателя по методика.
  • 5.5. Обсъждането на урока става под ръководството на университетския преподавател и с участието на учителя наставник. На конферирането студентът, изнесъл урока, прави методическа обосновка на целите, задачите, средствата и технологиите в урока. Педагогическата група участва в обсъждането, като целта е да се формират и развиват у студентите умения  за оценка и самооценка.
  • 5.6. Текуща педагогическа практика в електронна среда се реализира чрез предоставяне в електронната система на университета на дидактически ресурси с включени конкретни задачи за самостоятелна познавателна дейност и чрез провеждане на урочна дейност във виртуална класна стая в платформата Microsoft Teams. В организираните виртуални класни стаи първо се наблюдават и анализират уроци от учители наставници, след което всеки студент подготвя и представя първите си уроци, предварително консултирани от преподавателя по методика и от учителя наставник.
  • 5.7. По време на ТПП студентите добавят към портфолиото план-конспекти на изнесените уроци (по образеца за планиране на урок) с подробна методическа разработка на урока, протоколи от наблюдаваните уроци на колеги от педагогическата група, допълнителни материали като учебни задачи, снимки от изнасянето на урока и др.
  • 5.8. Оценяването на студентите по дисциплината ТПП се извършва комплексно по определени критерии в зависимост от спецификата на преподавания учебен предмет.

СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА

 1. Стажантската практика (СП) е третият, заключителен етап от практическата подготовка на бъдещите учители.
  • 6.1. Стажантската практика представлява включване на стажант-учителите в реален образователен процес чрез подготовка и провеждане на уроци и участие в други организационни форми в училище (включително в електронна среда) под ръководството на учител наставник.
  • 6.2. Стажантската практика се провежда в училища, сключили договор за базова работа с ВТУ. По учебния план на специалностите СП се провежда в осми семестър от обучението на студентите бакалаври и е с обща продължителност 90 часа при редовните студенти.
  • 6.3. Преди започване на СП се провежда инструктаж за запознаване на стажант-учителите с изискванията към този етап на практическото обучение.
  • 6.4. Всеки урок на стажант-учителя се наблюдава и оценява от учителя наставник. Учителят има право да забрани на студента да изнася урока, ако студентът не е представил разработен план-конспект на урока (т.е. липсва предварителна подготовка на стажант-учителя за урока).
  • 6.5. Стажантска педагогическа практика в електронна среда се осъществява чрез платформата Microsoft Teams. Стажантът изпълнява задачи, поставени от учителя наставник, и провежда онлайн уроци.
  • 6.6. Задължения на стажант-учителя:
   • Системно да допълва портфолиото с конспекти на уроци, разработени дидактически материали, атестат за проведена стажантска практика. При поискване на документацията за проверка студентът е длъжен да я представи.
   • Спазване на професионална етика и работна дисциплина. Необходимо е стажантът да се запознае с етичния кодекс на педагогическия колектив на базовото училище и да го спазва. При всеки възникнал проблем трябва да търси помощ от учителя-наставник. При евентуални трудности, конфликти и проблеми своевременно трябва да уведоми ръководителя на СП (преподавателя по методика). Не се допускат безпричинни отсъствия от СП, закъснения за работа и закъсняване за влизането в часа или други действия, който нарушават и провалят учебния процес. При наложителни отсъствия от практика се представят документи (медицински болничен лист и др.). Стажант-учителите трябва да помнят, че по време на СП са част от педагогическия колектив на базовото училище и с действията си представят не само себе си, но и своя университет, факултет и преподавателите си
  • 6.7. Оценяването на професионално-педагогическите и на методическите компетентности на стажант-учителя се извършва от:
   • Учителя наставник – той попълва своите оценки на изнесените уроци в атестата. В края на СП вписва в атестата своето предложение за комплексната оценка на стажант-учителя. Директорът на училището заверява атестата (с подписа си и с печата на училището).
   • Ръководителя на педагогическата практика, който периодично посещава, наблюдава и оценява студента.
   • Окончателната оценка за стажантската практика е комплексна и се поставя след завършване на СП, когато се обобщят оценката на учителя наставник, оценката на преподавателя методик и оценката на портфолиото.

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ

 1. Обучението за придобиване на професионална квалификация учител завършва с полагане на държавен (практико-приложен) изпит (в съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация учител, Чл. 15. ал.1.).
  • 7.1. Изпитът се състои от представяне на урок, разработен от стажант-учителя и защитен пред изпитна комисия.
  • 7.2. В състава на всяка изпитна комисия, определена със заповед на ректора на ВТУ, задължително се включват хабилитирани преподаватели от висшето училище и учителят наставник, под чието ръководство е провеждана стажантската практика.
  • 7.3. Провеждане на държавен практико-приложен изпит в електронна среда се осъществява съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, обучаващи се в специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, са приети, актуализирани и утвърдени на заседания на Факултетния съвет на Филологическия факултет (Протоколи № 2/17.10. 2017 и № 2/17.10. 2019 г.).

Декан на Филологическия факултет: проф. д-р Ценка Иванова

СПОДЕЛИ В