Учебна 2019/2020 година

Срокове за държавни изпити и защити на дипломни работи за учебната 2019/2020 година

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно графика на учебния процес за учебната 2019/2020 г., утвърден с решения на АС (Протокол № 7 от 03.06.2019 г. и заповед на Ректора на ВТУ № РД–457 от 24.04.2020 г., провеждането на държавните изпити и защитите на дипломните работи е в периодите, както следва:

Извънредна сесия

Първа (редовна) сесия

Втора (поправителна) сесия

От 05.02.2020 г. до 16.02.2020 г.

От 22.06.2020 г. до 15.07.2020 г.

От 01.09.2020 г. до 13.09.2020 г.

Съгласно чл.17 ал.2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите, до държавен изпит и защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план:

 • - Преддипломна педагогическа практика - за бакалавърска образователна програма “Педагогика на обучението по математика и информатика”;

 • - Специализираща практика за бакалавърските образователни програми “Информатика”, “Компютърни науки” и „Софтуерно инженерство“: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му ще се осъществи от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИ на следните дати:

  6.02.2020г. от 10.30 часа,

  402 зала, 3 корпус на ВТУ

  Редовна изпитна сесия: 18.06.2020 г. от 9.30 часа

  Поправителна изпитна сесия: 22.06.2020 г. от 10:00 часа

  Представянето на резултатите през м. юни 2020 г. ще се проведе чрез електронната платформа Microsoft Teams. Срокът и процедурата за предварително изпращане на електронните материали може да се намери: тук и тук.

  02.09.2020 г. от 9.30 часа,

  аудитория “Джон Атанасов” (102), 3 корпус на ВТУ


 • - Професионална практика за магистърските образователни програми “Информатика (Информационни системи, Компютърна мултимедия, Корпоративни мрежови среди, „Защита на информацията”, “Компютърни науки. Приложни компютърни науки”, „Уеб технологии и разработване на софтуер“, „Математически структури в информационната сигурност“ и “Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му се осъществява от комисия назначена със заповед на Декана на ФМИ на насрочените дати за защита на дипломни работи за ОКС “магистър”.

Информация за провеждане на задължителната практика на студентите от факултет "Математика и информатика" (ред, правила, бланки) може да се намери на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ).


Молба за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се подава във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до:

6.02.2020г.

18.06.2020 г.

4.09.2020 г.

Образец на молба (заявление – универсална бланка) може да се изтегли от тук.

Подаването на молба може да стане и електронно, като подписаната и сканирана молба се изпраща на електронната поща на Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС, етаж 2, каб. 210, Александрина Евстатиева-Иванова, контактите на който може да намерите тук.

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра ДВЕ СЕДМИЦИ преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет “Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА ДНИ преди насрочената дата за защита.

Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ).

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи 2020 година

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи първа и втора ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА сесия за учебната 2019/2020 година

Образователно – квалификационна степен “Бакалавър”:

специалност

дата

час

зала

дата

час

зала

Педагогика на обучението по математика и информатика,

Информатика,

Компютърни науки

Софтуерно инженерство

държавен изпит – I част (задачи)

01.07.2020 г.

9:00

3К, 505

09.09.2020 г.

9:00

3К, 505

Педагогика на обучението по математика и информатика,

Информатика,

Компютърни науки

Софтуерно инженерство

държавен изпит – II част (теория)

02.07.2020 г.

9:00

3К, 505

10.09.2020 г.

9:00

3К, 505

Педагогика на обучението по математика

и информатика

защита на дипломни работи

01.07.2020 г.

9:30

3К, 702

11.09.2020 г.

9:30

3К, 702

Информатика,

Компютърни науки

защита на дипломни работи

02.07.2020 г.

9:00

3К, 506

11.09.2020 г.

9:00

3К, 506

Софтуерно инженерство

защита на дипломни работи

03.07.2020 г.

9:00

3К, 102

10.09.2020 г.

9:00

3К, 102

Книгоиздаване,

Библиотечно-информационни дейности

държавен изпит

02.07.2020 г.

10:00

3К, 707

09.09.2020 г.

10:00

3К, 707

Книгоиздаване,

Библиотечно-информационни дейности

защита на дипломни  работи

01.07.2020 г.

10:00

3К, 704

10.09.2020 г.

10:00

3К, 704


Образователно – квалификационна степен “Магистър”:

специалност

дата

час

зала

дата

час

зала

Технологии за обучение по математика

защита на дипломни работи

25.06.2020 г.

10:00

3К, 702

03.09.2020 г.

10:00

3К, 702

Математически структури в информационната сигурност

защита на дипломни работи

03.07.2020 г.

10:00

3К, 702

09.09.2020. г.

10:00

3К, 702

Уеб технологии и разработване на софтуер

защита на дипломни работи

27.06.2020 г.

10:00

3К, 402

12.09.2020

10:00

3К, 402

Информатика. Компютърна мултимедия,

Информатика. Корпоративни мрежови среди,

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

защита на дипломни работи

03.07.2020 г.

14:30

3К, 306

11.09.2020 г.

14:00

3К, 306

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

защита на дипломни работи

01.07.2020 г.

11:00

5К, 709

18.09.2020 г.

13:00

5К, 709

БИД. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама

държавен изпит

02.07.2020 г.

10:00

3К, 707

09.09.2020 г.

10:00

3К, 707

БИД. Комуникационен и библиотечен мениджмънт

Книга и реклама

защита на дипломни работи

01.07.2020 г.

10:00

3К, 704

10.09.2020 г.

10:00

3К, 704

Молби за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във фронт офисите на Центъра за административно обслужване на студенти съответно до: 18.06.2020 г. (за първа сесия) и до 04.09.2020 г. (за втора сесия).

Образец на молба (заявление – универсална бланка) може да се изтегли от тук.

Подаването на молба може да стане и електронно, като подписаната и сканирана молба се изпраща на електронната поща на Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС, етаж 2, каб. 210, Александрина Евстатиева-Иванова, контактите на който може да намерите тук.

Списъкът на допуснатите дипломанти ще бъде обявен след изтичане на срока за подаване на молби за допускане.

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет “Математика и информатика”.


Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА ДНИ преди насрочената дата за защита.

СПОДЕЛИ В